Praktyka (glotto)dydaktyczna z perspektywy naukowej: poszukiwanie nowych inspiracji, rozwiązań i metod w procesie kształcenia

Autor

  • Edyta Pałuszyńska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-3036-0827
  • Mateusz Gaze Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-3560-7251

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.01

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka, metodyka nauczania, poziomy biegłości językowej, nauczanie specjalistyczne, tekst w nauczaniu, nauczanie zdalne

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione założenia, tezy, koncepcje i postulaty prac zamieszczonych w 28. tomie czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” zatytułowanym Komunikacja – język – kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej. Autorzy omawianych tekstów koncentrują się na takich kwestiach, jak: diagnozowanie poziomów biegłości językowej, komunikacja międzykulturowa, nauczanie grup pochodzących z określonych krajów i kręgów kulturowych, nauczanie grup o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowe rozwiązania w metodyce nauczania podsystemów i sprawności, gatunki, teksty i treści nauczania, nowe techniki w nauczaniu zdalnym.

Bibliografia

Dąbrowska A., 2012, Kto, gdzie, kiedy i dlaczego uczył (się) dawniej języka polskiego jako obcego?, w: A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Warszawa, s. 191–210.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1984, Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1997, Nowe spojrzenie na kategorię aspektu w perspektywie semantyki kognitywnej, w: R. Grzegorczykowa, Z. Zaron (red.), Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, Warszawa, s. 25–38.
Google Scholar

Karolczuk, A., 2010, Teksty, „podteksty” i konteksty a przyswajanie aspektu, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 17, s. 251–256.
Google Scholar

Komorowska H., 2005, Testowanie językowych osiągnięć uczniów – trudności i zagrożenia, „Języki Obce w Szkole”, nr 6, s. 41–51.
Google Scholar

Miodunka W., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna: pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.
Google Scholar

Möller S., 2013, Berlin–Warszawa–Express. Pociąg do Polski, Poznań.
Google Scholar

Ruta-Korytowska K., 2018, Poziom sprawności czytania i pisania u studentów z dysfunkcją słuchu, Poznań.
Google Scholar

Sasaki K., 2017, Jestem Kazu. Japończyk w Polsce, Bydgoszcz.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E. (red.), 2021, Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty – dylematy – trendy, Kraków.
Google Scholar

Wielkiewicz-Jałmużna D., 2008, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1952–2002, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 15.
Google Scholar

Zarzycka G., 2013, Dyskurs glottodydaktyczny na łamach „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców”w latach 1987–2013, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 20, s. 11–21.
Google Scholar

Zarzycka G., Grochala B. (red.), 2020, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27. https://doi.org/10.18778%2F0860-6587
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.25.03

Ziarkowska-Kubiak B., 2011, O potrzebie zmian w programach i metodach nauczania Głuchych Polaków języka i kultury polskiej, w: E. Twardowska, M. Kowalska (red.), Edukacja niesłyszących, Łódź, s. 77–91.
Google Scholar

http://polonicum.uw.edu.pl/ (dostęp: 01.10.2021).
Google Scholar

System certyfikacji, https://certyfikatpolski.pl/system-certyfikacji/ (dostęp: 01.10.2021).
Google Scholar

https://www.umcs.pl/pl/o-nas,8071.htm (dostęp: 1.10.2021).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Pałuszyńska, E., & Gaze, M. (2021). Praktyka (glotto)dydaktyczna z perspektywy naukowej: poszukiwanie nowych inspiracji, rozwiązań i metod w procesie kształcenia . Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 9–19. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.01

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>