Charakterystyka stylu naukowego i terminów na tle wariantywności języka w kraju i za granicą

Autor

  • Edyta Pałuszyńska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.02

Słowa kluczowe:

system odmian języka, język naukowy, termin naukowy

Abstrakt

W dobie globalizacji i umiędzynarodowienia nauki i techniki rodzi się potrzeba nauczania nie tylko języka ogólnego, ale również odmian specjalistycznych. Podstawą edukacji w językach obcych jest przyswojenie języka akademickiego, co stawia nowe wyzwania przed glottodydaktyką. Dzięki nabyciu kompetencji socjolingwistycznej użytkownicy języka mogą komunikować się nie tylko w sferze prywatnej, ale również w sferze publicznej, edukacyjnej i przede wszystkim zawodowej. Celem artykułu jest charakterystyka stylu naukowego i terminów na tle odmian języka polskiego. Autorka wyjaśnia różnicę między wariantywnością języka w kraju a sytuacją językową pokolenia emigracyjnego i pokoleń polonijnych za granicą.

Bibliografia

Biniewicz J., 1992, Rozwój polskiej terminologii chemii nieorganicznej, Opole.
Google Scholar

Biologia. Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, 1983, red. Z. Podbielkowski i inni, Warszawa.
Google Scholar

Biologia. Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, 1975, red. A. Jasiński i inni, Warszawa.
Google Scholar

Buttler D., 1982, Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnego języka polskiego, w: S. Urbańczyk (red.) Język literacki i jego warianty, Wrocław, s. 17–28.
Google Scholar

Cholewa J., 2013, Nauczanie języków specjalistycznych wczoraj i dziś, Języki Obce w Szkole, nr 04, s. 75–80.
Google Scholar

Dubisz S., 2001, Język polski poza granicami kraju, w: S. Gajda (red.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, Opole, s. 492–514.
Google Scholar

Encyklopedia języka polskiego, 1992, red. S. Urbańczyk, Wrocław, skrót: EJP.
Google Scholar

Furdal A., 1973, Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław.
Google Scholar

Gajda S., 1976, Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole.
Google Scholar

Gajda S., 1982, Zawartość treściowa terminu a nauka o terminach, Poradnik Językowy, z. 5, s. 307–316.
Google Scholar

Gajda S., 1988, Termin w tekście naukowym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF, Lublin, s. 223–231.
Google Scholar

Gajda S., 1990a, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole.
Google Scholar

Gajda S., 1990b. Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Opole.
Google Scholar

Gajda S., 2001a, Funkcjonowanie współczesnej polszczyzny. System odmian i jego dynamika rozwojowa, w: S. Gajda (red.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, Opole, s. 207–220.
Google Scholar

Gajda S., 2001b, Styl naukowy, w: J. Bartmiński (red.) Współczesny język polski, Lublin, s. 183–200.
Google Scholar

Grucza F., 1991,Terminologia – jej przedmiot, status i znaczenie, w: F. Grucza (red.) Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław, s. 11–44.
Google Scholar

Jadacka H., 1976, Termin techniczny: pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków.
Google Scholar

Jurkowski M., 1991, Metajęzyk terminologii, w: F. Grucza (red.) Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław, s. 45–59.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1953, O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, Warszawa.
Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S., 1959, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.
Google Scholar

Lukszyn J., 1991, Lingwistyczne problemy badań terminologicznych, w: F. Grucza (red.) Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław, s. 79–91.
Google Scholar

Markowski A., 1992, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa.
Google Scholar

Nowicki W., 1986, Podstawy terminologii, Wrocław.
Google Scholar

Rada Europy, 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa, skrót: ESOKJ.
Google Scholar

Skubalanka T., 1976, Założenia analizy stylistycznej, w: H. Markiewicz, J. Sławiński (red.) Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Kraków, s. 250–273.
Google Scholar

Słownik języka polskiego, 1958–1969, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa.
Google Scholar

Starzec A., 1984, Rozwój polskiej terminologii motoryzacyjnej, Opole.
Google Scholar

Urbańczyk S., 1956, Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, w: Z. Stieber (red.) Z dziejów powstania języków narodowych i literackich, Warszawa, s. 9–36.
Google Scholar

Wilkoń A., 1987, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-08

Jak cytować

Pałuszyńska, E. (2017). Charakterystyka stylu naukowego i terminów na tle wariantywności języka w kraju i za granicą. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 24, 17–26. https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.02

Inne teksty tego samego autora