Tekst publicystyczny w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej na poziomie C2. Cechy medialnego dyskursu publicznego i politycznego

Autor

  • Edyta Pałuszyńska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-3036-0827

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.21

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka, tekst, dyskurs, komunikowanie polityczne, media

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie cech wybranego typu materiału dydaktycznego, jakim jest medialny mówiony dialogowy tekst publicystyczny (w skrócie: MMDTP). Zakładam, że proponowany typ tekstu spełnia takie programowe wymogi na poziomie C2, jak: autentyczność, aktualność, interakcyjność, mediacyjność, dyskursywność, a w sposób szczególny służy rozwijaniu sprawności rozumienia i mówienia. Potencjał wybranego rodzaju tekstów jest planowany jako temat cyklu artykułów. Pierwszy z nich jest poświęcony cechom medialnego dyskursu publicznego i politycznego. Niniejszy artykuł składa się z trzech części: w pierwszej omówiono sposób przygotowania materiału dydaktycznego, korzyści i problemy związane z jego wykorzystaniem; w drugiej przybliżono wybrane cechy dyskursu publicznego i politycznego, które pozwalają trafniej zinterpretować sens interakcji; w trzeciej zamieszczono zapis trwającego 10 minut publicystycznego tekstu dialogowego, pobranego jako podcast ze strony Radia TOK Fm wraz z ćwiczeniami. 

Bibliografia

Adamik-Szysiak M. (red.), 2015, Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, Lublin.
Google Scholar

Adamik-Szysiak M. (red.), 2016, Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, Lublin.
Google Scholar

Balkowska G., 2013, Teksty publicystyczne w programie kursu języka polskiego dla grupy ekonomicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 20, s. 281–292.
Google Scholar

Bucko D., 2017, Jak efektywnie wykorzystać teksty internetowe podczas lekcji języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 84–89.
Google Scholar

Data K., 2000, Teksty mówione w nauczaniu na poziomie zaawansowanym, w: J. Mazur (red.), Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, Lublin, s. 157–161.
Google Scholar

Data K., 2001, Struktura tekstu w nauczaniu języka polskiego, w: R. Cudak, J. Tambor (red.), Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice, s. 119–124.
Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., 2006, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.
Google Scholar

Fras J., 2010, Tabloidyzacja a mediatyzacja i logika mediów – wzajemne relacje pojęć, w: Współczesne media. Wolne media? t.2, I. Hoffman, D. Kępa-Figura (red.), Lublin, s. 59–72.
Google Scholar

Kron F.W., Sofos A., 2008, Dydaktyka mediów, Gdańsk.
Google Scholar

Kubiak B., 2009, 2012, Na łamach prasy. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C2), cz. I, cz. 2, Kraków.
Google Scholar

Molęda-Zdziech M., 2013, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa.
Google Scholar

Mrozowski M., 2001, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa.
Google Scholar

Ogonowska A., 2013, Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Kraków.
Google Scholar

Oniszczuk Z., 2011, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” nr 47, s. 11–23.
Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Przybylska R., 2008, O potrzebie tworzenia korpusów tekstów do nauczania języka polskiego jako obcego, w: W. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków, s. 31–34.
Google Scholar

Rabiej A., 2010, Teksty użytkowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17, s. 293–302.
Google Scholar

Skarżyńska K. (red.), 2002, Podstawy psychologii politycznej, Poznań.
Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2014, Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 21, s. 335–344.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Pałuszyńska, E. (2021). Tekst publicystyczny w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej na poziomie C2. Cechy medialnego dyskursu publicznego i politycznego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 309–322. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.21

Inne teksty tego samego autora