Stereotypy etniczne we współczesnej kulturze. Uwagi po lekturze książki „O Polakach i Słoweńcach – w kręgu językowo-kulturowych stereotypów” autorstwa Marii Wacławek i Marii Wtorkowskiej (Lublana 2022)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.24

Słowa kluczowe:

foreign language teaching, bilingualism, biculturalism, Slovenian language, stereotype

Abstrakt

Celem artykułu recenzyjnego jest krytyczna analiza i ocena monografii naukowej autorstwa Marii Wacławek i Marii Wtorkowskiej pt.: O Polakach i Słoweńcach – w kręgu językowo-kulturowych stereotypów, wydanej w Słowenii w 2022 roku. W ocenie pracy wzięto pod uwagę podstawy teoretyczne, zakres i trafność doboru literatury przedmiotu oraz jej aktualność, funkcjonalność narzędzi badawczych w ramach zastosowanej metodologii, podstawę materiałową i rzetelność badań. Elementem oceny była również struktura pracy, podział na rozdziały, wnikliwość zgłębiania podejmowanych wątków, spójność syntetycznych podsumowań. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria należy stwierdzić, że monografia wypełnia lukę badawczą na mapie stereotypów narodowych, buduje istotny kontekst kulturowy dla nauczania języka polskiego i słoweńskiego jako obcych. Oprócz wartości glottodydaktycznej książka jest przykładem pracy językoznawczej opartej na bogatym materiale i rzetelnym warsztacie metodologicznym.

Bibliografia

Abramowicz M., Bartmiński J., Chlebda W., 2009, Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym. Założenia programu „A”, „Etnolingwistyka”, t. 21, s. 341–342.
Google Scholar

Błuszkowski J., 2003, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne. Warszawa.
Google Scholar

Cała A., 1995, Stereotyp Żyda i kultury żydowskiej, w: E. Lewczuk (red.), Studia z dziejów Żydów w Polsce. Materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, t. 2, Warszawa, s. 89–102.
Google Scholar

Fyłypec O., 2020, Współczesny stereotyp Polaka i Ukraińca w opinii studentów filologii Uniwersytetu Łódzkiego (na podstawie badań ankietowych), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, Łódź, s. 111–131.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.06

Gawarkiewicz R., 2012, Komunikacja międzykulturowa a stereotypy. Polacy – Niemcy – Rosjanie, Szczecin.
Google Scholar

Grabowska M., 2000, Stereotypy płci w reklamie w percepcji kobiet, „Forum Psychologiczne”, t. 5, s. 68–79.
Google Scholar

Karwatowska M., Tymiakin L., 2020, Wśród stereotypów i tekstów kultury. Studia lingwistyczne, Lublin.
Google Scholar

Kowalski P., 2009, Obraz Słowenii i Słoweńców w oczach Chorwatów (w oparciu o media), w: M. Skowronek (red.), Stereotypy a słowiańszczyzna, Łódź, s. 183–188.
Google Scholar

Lippmann W., 1922, Public Opinion, New York.
Google Scholar

Łaszkiewicz M., 2021, Stereotypy etniczne w polskiej kulturze ludowej, Lublin.
Google Scholar

Marczewska M., 2018, Stereotypy etniczne we współczesnym polskim dyskursie publicznym, „Res Historica”, t. 46, s. 283–300, DOI: 10.17951/rh.2018.46.283-300
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/rh.2018.46.283-300

Niewiara A., 2020: My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej, Katowice.
Google Scholar

Nijakowski L., 2014, Polak – katolicki poganin, „Znak”, nr 714.
Google Scholar

Schaff A., 1981, Stereotyp a działanie ludzkie, Warszawa.
Google Scholar

Sieklucka, M., 2011, Stereotyp Rosjanina w polskiej reklamie audiowizualnej, „Acta Polono-Ruthenica”, t. 16, s. 415–431.
Google Scholar

Tokarz B., 2017, Stereotyp tożsamości, w: K. Majdzik, J. Zarek (red.), Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik, t. 1: Konteksty filologiczne i kulturoznawcze, s. 27–41.
Google Scholar

Wacławek M., Wtorkowska M., 2022, O Polakach i Słoweńcach – w kręgu językowo-kulturowych stereotypów, Lublana.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Pałuszyńska, E. (2022). Stereotypy etniczne we współczesnej kulturze. Uwagi po lekturze książki „O Polakach i Słoweńcach – w kręgu językowo-kulturowych stereotypów” autorstwa Marii Wacławek i Marii Wtorkowskiej (Lublana 2022). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 369–375. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.24

Inne teksty tego samego autora