Polszczyzna uczniów arabskiego pochodzenia – studium porównawcze

Autor

  • Mateusz Gaze Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-3560-7251

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.12

Słowa kluczowe:

język polski jako drugi, polszczyzna edukacyjna, egzamin maturalny, tekst

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest studium porównawcze polszczyzny uczniów arabskiego pochodzenia, którzy uczęszczają do jednego z łódzkich liceów. Porównania dokonano z dwóch perspektyw – nauczyciela języka polskiego jako rodzimego oraz glottodydaktyka-językoznawcy. W tym celu wykorzystano wypracowania typu maturalnego pisane przez uczniów w trakcie lekcji języka polskiego, do których oceny wykorzystano kryteria maturalne (obowiązujące w formule od roku 2015). Wyniki te osadzono w szerszej perspektywie językoznawczej, uwzględniając znajomość poszczególnych podsystemów języka. Jednakże to właśnie ocena maturalna polszczyzny uczniów wydaje się kluczowa, ponieważ egzamin maturalny (a nie egzamin z języka polskiego jako obcego) stanowi cel dla uczniów.

Bibliografia

Bernacka-Langier A., Dąbrowa E., Pawlic-Rafałowska E., Wasilewska-Łaszczuk J., Zasuńska M., 2011, Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów, Warszawa www.ore.edu.pl (dostęp: 29.06.2021).
Google Scholar

Cieszyńska J., 2006, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Kraków.
Google Scholar

Gębal P.E., 2017, Nauczyciel i nauczanie języka polskiego jako drugiego we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”, nr 1 (11), s. 175–192. DOI 10.14746/kse.2017.11.11
Google Scholar

Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego (część ustna oraz część pisemna na poziomie podstawowym) od roku szkolnego 2022/2023 cke.gov.pl (dostęp: 29.06.2021).
Google Scholar

Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 cke.gov.pl (dostęp: 29.06.2021).
Google Scholar

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ (dostęp: 29.06.2021).
Google Scholar

Miodunka W.T., 2010, Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego, w: J.S. Gruchała, H. Kurek (red.), Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, Kraków, s. 233–245.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001655 (dostęp: 29.06.2021).
Google Scholar

Pamuła-Behrens M., Szymańska M., 2017, W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Przewodnik www.fundacjareja.eu (dostęp: 29.06.2021).
Google Scholar

Szulgan A., 2019, Praca z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole. Metody działania i własne doświadczenia, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 55–59.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Gaze, M. (2021). Polszczyzna uczniów arabskiego pochodzenia – studium porównawcze. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 175–187. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.12

Inne teksty tego samego autora