Ocena wartości psychometrycznej wybranych technik projekcyjnych stosowanych w orzecznictwie psychologiczno-sądowym w sprawach o przestępstwa seksualne

Autor

  • Andrzej Śliwerski Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12
  • Tomasz Garstka Klub Sceptyków Polskich, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-969X.21.03

Słowa kluczowe:

testy projekcyjne, wykorzystanie seksualne, opiniowanie sądowe

Abstrakt

Testy projekcyjne cieszą się niesłabnącą popularnością, szczególnie wśród biegłych psychologów sądowych, którzy każdego dnia muszą mierzyć się z tendencją osób badanych do pokazywania się w lepszym świetle. W ich mniemaniu testy projekcyjne pomagają zbadać „rzeczywiste” cechy osobowości badanych, a w przypadku diagnozowania dzieci umożliwiają im symboliczną prezentację przeżytej traumy. Rosnąca liczba badań pokazuje jednak, że wskaźniki stosowane w testach projekcyjnych nie mają nic wspólnego z cechami, które rzekomo reprezentują. Jest to szczególnie ważne w przypadku diagnozy wykorzystania seksualnego dziecka oraz diagnozy potencjalnego sprawcy. Ze względu na brak jakichkolwiek badań uzasadniających zastosowanie do tego celu testów projekcyjnych, powinno być zabronione stosowanie następujących narzędzi: Testu Drzewa Kocha; Testu Plam Atramentowych Rorschacha; Testu Apercepcji Tematycznej (TAT/CAT); rysunku postaci; Testu Dom–Drzewo–Człowiek; rysunku rodziny; Testu Barw Luschera; Testu Barwnych Piramid Schaie, Heissa oraz Testu Szondiego.

Bibliografia

Ackerman M. J. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Google Scholar

Albert S., Fox H. M., Kahn M. W. (1980). Faking Psychosis on the Rorschach: Can Expert Judges Detect Malingering? Journal of Personality Assessment, 44 (2), 115–119
Google Scholar

Anastasi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych
Google Scholar

Baity M. R., Hilsenroth M. J. (2010). Rorschach Aggressive Content (AgC) Variable: A Study of Criterion Validity. Journal of Personality Assessment, 78 (2), 275–287
Google Scholar

CPOiD (2009). Raport z działań strażniczych „Monitoring pracy wybranych Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych”. Warszawa: Centrum Praw Ojca i Dziecka
Google Scholar

Czerederecka A. (2006). Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej: wykorzystanie systemu Exnera. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych
Google Scholar

Czerederecka A. (2016). Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych
Google Scholar

Dajek E. (2003). Test Drzewa Kocha. Skrypt ze szkolenia przeprowadzonego w terminie 23–30 listopada 2003. Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów „Linie”
Google Scholar

DeLoache J. S. (1995). The use of dolls in interviewing young children. W: M. S. Zaragoza, J. R. Graham, G. C. Hall, R. Hirschman, Y. S. Ben-Porath (eds.), Improving Children’s Testimony (s. 160–178). Thousand Oaks, CA: Sage
Google Scholar

Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A. (2012). Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych. Warszawa: LexisNexis
Google Scholar

Exner Jr J. E., Erdberg P. (2005). The Rorschach. A Comprehensive System. Advanced Interpretation, vol. 2. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
Google Scholar

Freud A. (1936/1997). Ego i mechanizmy obronne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Google Scholar

Frydrychowicz A. (1984). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Google Scholar

Gacono C. B., Evans F. B., Kaser-Boyd N., Gacono L. A. (eds.) (2008). The Handbook of Forensic Rorschach Assessment. New York: Routledge Taylor & Francis Group
Google Scholar

Ganellen R. J. (2008). Rorschach Assessment of Malingering and Defensive Response Sets. W: C. B. Gacono, F. B. Evans, N. Kaser-Boyd, L. A. Gacono (eds.), The Handbook of ForensicRorschach Assessment. New York: Routledge Taylor & Francis Group
Google Scholar

Ganellen R. J., Wasyliw O. E., Haywood T. W., Grossman L. S. (1996). Can psychosis be malingered on the Rorschach? An empirical study. Journal of Personality Assessment, 66 (1), 65–80
Google Scholar

Hartman E., Nørbech P. B., Grønnerød C. (2006). Psychopathic and Non-psychopathic Violent Offenders on the Rorschach: Discriminative Features and Comparisons with Schizophrenic Inpatient and University Student Samples. Journal of Personality Assessment, 86 (3), 291–305
Google Scholar

Hunca-Bednarska A. (2010). Użyteczność testu H. Rorschacha wówczas, gdy pacjent wykazuje tendencje do dysymulacji objawów chorobowych. Current Problems of Psychiatry, 11 (1), 27–37
Google Scholar

Izdebska A. (2009). Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci. Dziecko krzywdzone, 4 (29), 37–55
Google Scholar

Kahneman D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina
Google Scholar

Keller-Hamela M. (2007). Standardy wyposażenia i korzystania z przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci, http://www.ebos.pl/pliki/dziecko_swiadek/pp-standardy_wyposazenia_i_korzystania.pdf [dostęp: 9.03.2017]
Google Scholar

Kendall-Tackett K. A., Williams L. M., Finkelhor D. (1993). Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis of recent empirical studies. Psychological Bulletin, 113 (1), 164–180
Google Scholar

Koch C. (1952/1997). Test Drzewa. Test rysunku drzewa jako metoda psychodiagnostyczna. Warszawa: Erda
Google Scholar

Koocher G. P., Goodman G. S., White C. S., Friedrich W. N., Sivan A. B., Reynolds C. R. (1995). Psychological science and the use of anatomically detailed dolls in child sexual-abuse assessments. Psychological Bulletin, 118 (2), 192–222
Google Scholar

Levine M., Galanter E. H. (1953). A note on the “Tree and Trauma” Interpretation in the HTP. Journal of Consulting Psychology, 17 (1), 74–75
Google Scholar

Liebman S. J., Porcerelli J., Abell S. C. (2005). Reliability and Validity of Rorschach Aggression Variables with a Sample of Adjudicated Adolescents. Journal of Personality Assessment, 85 (1), 33–39
Google Scholar

Lilienfeld S. O., Wood J. M., Garb H. N. (2002). Status naukowy technik projekcyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Google Scholar

Maruszewski T. (2002). Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata, wyd. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Google Scholar

McCann J. T., Evans F. B. (2008). Admissibility of the Rorschach. Defending the Rorschach in Court: An Analysis of Admissibility Using Legal and Professional Standards. W: C. B. Gacono, F. B. Evans, N. Kaser-Boyd, L. A. Gacono (eds.), The Handbook of Forensic RorschachAssessment. New York: Routledge Taylor & Francis Group
Google Scholar

Meloy J. R., Gacono C. B. (1992). The aggression response and the Rorschach. Journal of Clinical Psychology, 48 (1), 104–114
Google Scholar

Meyer G. J., Archer R. P. (2001). The hard science of Rorschach research: What do we know and where do we go? Psychological Assessment, 13 (4), 486–502.
Google Scholar

MS (2011). Standardy opiniowania w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, http://nocotytato.org.pl/wp-content/uploads/2011/11/Ministerstwo_Sprawiedliwosci_-_Standardy_opiniowania_w_RODK.pdf [dostęp: 9.03.2017]
Google Scholar

MS (2016). Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, http://www.infor.pl/akt-prawny/U06.2016.013.0000076,metryka,zarzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-w-sprawie-ustalenia-standardow-metodologii-opiniowania-w-opiniodawczych-zespolach-sadowych-specjalistow.html [dostęp: 9.03.2017]
Google Scholar

Netter B. E. C., Viglione D. J. (1994). An Empirical Study of Malingering Schizophrenia on the Rorschach. Journal of Personality Assessment, 62 (1), 45–57
Google Scholar

NIK (2015). Funkcjonowanie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Raport Najwyższej Izby Kontroli, nr ewidencyjny: P/15/103 i R/14/004. https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/103/ [dostęp: 9.03.2017]
Google Scholar

Norcross J. C., Koocher G. P., Garofalo A. (2006). Discredited psychological treatments and tests: A Delphi Poll. Professional Psychology: Research and Practice, 37 (5), 515–522
Google Scholar

Oster G. D., Gould P. (1999). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Google Scholar

Pastwa-Wojciechowska B. (2015). Diagnoza zaburzeń osobowości a perspektywa opiniowania sądowo-psychologicznego. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (4), 499–513
Google Scholar

Pastwa-Wojciechowska B. (2016). Zaburzenia osobowości w praktyce wymiaru sprawiedliwości, czyli co wiemy, czego poszukujemy, a co nas fascynuje w naturze człowieka. Wystąpieniezaprezentowane na II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Oblicza integracjiw obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, 24–26.11.2016, Poznań
Google Scholar

Poole D. A., Lamb M. E. (1998). Investigative Interviews of Children. Washington: American Psychology Association
Google Scholar

PTP (1991). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 [dostęp: 9.03.2017]
Google Scholar

PTP (2012). Techniki projekcyjne – czy ich stosowanie w diagnozie psychologicznej jest uzasadnione merytorycznie? http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=408[dostęp: 9.03.2017]
Google Scholar

Reber A. S. (2002). Słownik Psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Google Scholar

Ritsher J. B., Slivko-Kolchik E. B., Oleichik I. V. (2001). Assessing Depression in Russian Psychiatric Patients: Validity of MMPI and Rorschach. Assessment, 8 (4), 373–389
Google Scholar

Rogers R., Sewell K. (1999). The R-CRAS and Insanity Evaluations: A Re-Examination of Construct Validity. Behavioral Sciences and the Law, 17, 181–194
Google Scholar

Rogers R., Shuman D. W. (2005). Fundamentals of Forensic Practice. Mental Health and Criminal Law. New York: Springer Science & Business Media Inc.
Google Scholar

Rosenhan D. L. (1973). On Being Sane in Insane Places. Science, 179, 250–258
Google Scholar

Sikorska-Koza A. (2010). Ocena psychologicznych aspektów wiarygodności zeznań małoletnich świadków w praktyce biegłych sądowych psychologów na podstawie analizy spraw karnych dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci. Dziecko krzywdzone, 1 (30), 70–89
Google Scholar

SPA (2005). The Status of the Rorschach in Clinical and Forensic Practice: An Official Statement by the Board of Trustees of the Society for Personality Assessment. Journal of PersonalityAssessment, 85 (2), 219–237
Google Scholar

Stańczak J. (2012). Odpowiedź na pytania dziennikarki „Wprost”. Niepublikowana korespondencja mailowa. Dział Merytoryczny Pracowni Testów Psychologicznych PTP.
Google Scholar

Stemplewska-Żakowicz K., Paluchowski J. (2013). Recenzja Testu – Test Drzewa. Biuletyn Komisji Testów Psychologicznych. Komitet Psychologii PAN, 1, 3.
Google Scholar

Stemplewska-Żakowicz K., Szymczyk B. (2012). Jak odróżnić dziecko od kąpieli. http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=412 [dostęp: 9.03.2017]
Google Scholar

Szondi L. (1997). Podręcznik eksperymentalnej diagnostyki popędów. Warszawa: Erda
Google Scholar

Śliwerski A., Witkowski T. (2012). Jak odróżnić kąpiel od kipieli. Odpowiedź na komentarz dotyczący kampanii „Psychologia to nauka, nie czary” napisany przez pracowników naukowych Uczelni Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Klub Sceptyków Polskich. http://sceptycy.org/wp-content/uploads/2012/03/Odpowiedz-KSP.pdf [dostęp: 9.03.2017]
Google Scholar

Talarowska M., Orzechowska A., Zboralski K. (2013). Wybrane metody diagnozy psychologicznej w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym. Seksuologia po dyplomie, 3, 21–29
Google Scholar

Toeplitz-Winiewska M. (2004). Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.). Etyczne dylematy psychologii (s. 141–148). Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS
Google Scholar

Viglione D. J., Meyer G. J. (2008). An Overview of Rorschach Psychometrics for Forensic Practice. W: C. B. Gacono, F. B. Evans, N. Kaser-Boyd, L. A. Gacono (eds.), The Handbook of ForensicAssessment (s. 21–53). New York: Routledge Taylor & Francis Group
Google Scholar

Wood J. M., Lilienfeld S. O., Nezworski M. T., Garb H. N., Allen G. N., Wildermuth J. L. (2010). Validity of Rorschach Inkblot Scores for Discriminating Psychopaths From Non-Psychopaths in Forensic Populations: A Meta-Analysis. Psychological Assessment, 22 (2), 336–349
Google Scholar

Zielona-Jenek M. (2013). Human Figure Drawings in the Diagnosis of Child Sexual Offenders. Potential and Limitations of Method in Psychological Forensic Evaluation. Problems ofForensic Sciences, 93, 438–449
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-05-18

Jak cytować

Śliwerski, A., & Garstka, T. (2018). Ocena wartości psychometrycznej wybranych technik projekcyjnych stosowanych w orzecznictwie psychologiczno-sądowym w sprawach o przestępstwa seksualne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, (21), 31–48. https://doi.org/10.18778/1427-969X.21.03

Numer

Dział

Articles