O czasopiśmie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica jest rocznikiem wydawanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo jest dostępne online w formule Open Access. Prezentuje i popularyzuje prace naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego i psychologii reklamy. Łamy czasopisma są dostępne nie tylko dla pracowników Instytutu Psychologii UŁ, ale również dla innych psychologów z Polski i zagranicy. Redakcja Acta Universistatis Lodziensis. Folia Psychologica postępuje zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Kodeks postępowania COPE i wytyczne dotyczące etycznych praktyk wydawniczych dostępne są pod adresem: http://www.publicationethics.org.

Punktacja MEiN: 20 punktów 

Proces recenzyjny

 1. Każdy artykuł naukowy składany do czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica jest recenzowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych.
 2. Redakcja stosuje model „double-blind review process”, który oznacza, że zarówno autorzy jak i recenzenci nie znają swojej tożsamości.
 3. Komunikacja pomiędzy recenzentami i autorami artykułów odbywa się za pośrednictwem Sekretarza Komitetu Redakcyjnego.
 4. Recenzja ma formę pisemną.
 5. Na recenzję artykułu składają się:

  • ocena merytoryczna artykułu na skali 1-4
  • ocena formalna artykułu na skali 1-4
  • ocena opisowa artykułu (uwagi recenzenta dla autora oraz uwagi recenzenta dla redakcji)
  • rekomendacja recenzenta dotycząca dalszych losów artykułu (Ocena Ogólna w Karcie Recenzji Artykułu- PDF)
 6. Podstawą do decyzji Redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu danego artykułu sąrekomendacje obu recenzentów.
 7. Do każdego numeru czasopisma dołączana jest lista recenzentów. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów w przyporządkowaniu do danego artykułu.
 8. Karta Recenzji Artykułu używana przez recenzentów - PDF

 

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.