O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica jest rocznikiem wydawanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo jest dostępne online w formule Open Access. Prezentuje i popularyzuje prace naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego i psychologii reklamy.

Głównym celem czasopisma jest prezentacja i rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii i jej subdyscyplin na temat funkcjonowania człowieka w świecie – stworzenie miejsca do dyskusji dotyczącej nauk pedagogicznych, społecznych i medycznych.

Łamy czasopisma są dostępne nie tylko dla pracowników Instytutu Psychologii UŁ, ale również dla innych psychologów z Polski i zagranicy. Redakcja Acta Universistatis Lodziensis. Folia Psychologica postępuje zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Kodeks postępowania COPE i wytyczne dotyczące etycznych praktyk wydawniczych dostępne są pod adresem: http://www.publicationethics.org.

Punktacja MEiN: 20 punktów (lipiec 2023)

Proces recenzyjny

1. Każdy artykuł naukowy składany do czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica jest recenzowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych.

2. Redakcja stosuje model „double-blind review process”, który oznacza, że zarówno autorzy jak i recenzenci nie znają swojej tożsamości.

3. Komunikacja pomiędzy recenzentami i autorami artykułów odbywa się za pośrednictwem Sekretarza Komitetu Redakcyjnego.

4. Recenzja ma formę pisemną.

5. Na recenzję artykułu składają się:

    • ocena merytoryczna artykułu na skali 1-4
    • ocena formalna artykułu na skali 1-4
    • ocena opisowa artykułu (uwagi recenzenta dla autora oraz uwagi recenzenta dla redakcji)
    • rekomendacja recenzenta dotycząca dalszych losów artykułu (Ocena Ogólna w Karcie Recenzji Artykułu – PDF)

6. Podstawą do decyzji Redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu danego artykułu sąrekomendacje obu recenzentów.

7. Do każdego numeru czasopisma dołączana jest lista recenzentów. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów w przyporządkowaniu do danego artykułu.

8. Karta Recenzji Artykułu używana przez recenzentów – PDF

 

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.