Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • Przesyłany plik jest w jednym z formatów: OpenOffice, Microsoft Word, RTF, lub WordPerfect
 • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Regulamin

 1. Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica publikuje prace badawcze i poglądowe z zakresu psychologii, streszczenia artykułów z bieżących pism zagranicznych, sprawozdania z konferencji i zjazdów, recenzje prac.
 2. Redakcja przyjmuje wyłącznie prace spełniające ustalone kryteria formalne.
 3. Prace z kompletem tabel i wykresów należy przesłać na adres: foliapsych@uni.lodz.pl.
 4. Dane o autorze należy podać na osobnej stronie. Powinny zawierać: imię i nazwisko autora (autorów), miejsce pracy (nazwa Zakładu) oraz informacje umożliwiające nawiązanie bezpośredniego kontaktu (numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny). W przypadku gdy artykuł ma kilku autorów, należy podać informacje kontaktowe każdej osoby.
 5. Prace pisane na arkuszu w formacie A4 (spacja 1.5; wielkość liter 12) powinny zawierać margines 4 cm z lewej strony, akapity z wcięciem na 1 cm.
 6. W nagłówku artykułu należy umieścić tytuł artykułu i jego angielskie tłumaczenie.
 7. Tytuły i śródtytuły należy umieszczać na środku (nie stosować podkreśleń).
 8. Oddzielnie należy zamieścić ponumerowane cyframi arabskimi tabele i rysunki. Na marginesie pracy należy zaznaczyć miejsce wstawienia rysunków oraz tabel.
 9. Wykaz literatury należy przygotować według załączonego wzoru. Bibliografia powinna obejmować tylko te pozycje, na które autor powołuje się w swojej pracy.
 10. Do pracy należy dołączyć krótkie (maksymalnie 150 słów) streszczenie pracy w języku polskim i angielskim oraz podać słowa kluczowe.
 11. Ostateczny termin składania artykułów do kolejnego rocznika upływa 30 kwietnia każdego roku. Redakcja nie będzie zwracać prac nie spełniających wymogów formalnych.
 12. Wszystkie artykuły są recenzowane przez osoby spoza Instytutu Psychologii UŁ. Skierowanie do druku zależy od otrzymania pozytywnych recenzji i dokonania wskazanych zmian. Zaakceptowaną do druku pracę (po uwzględnieniu uwag recenzentów) należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres: foliapsych@uni.lodz.pl
 13. Wydawnictwo nie płaci autorom honorarium.

Bibliografia

 1. Ustalenie kolejności cytowania pozycji bibliograficznych.
 • Obowiązuje porządek alfabetyczny nazwisk autorów (lub pierwszego autora, jeśli jest ich wielu).
 • Należy uwzględniać przedrostki M', Mc, Mac, kierując się także porządkiem alfabetycznym, np. MacArthur powinien się znaleść przed McArthur.
 • Obowiązuje zasada, że "nic wyprzedza coś", tzn. Kowal przed Kowalskim.
 • Gdy mamy prace, w których dany autor jest jedynym autorem oraz takie, gdy ten sam autor występuje jako pierwszy w spółce, to zawsze zaczynamy od prac jednego, potem dwóch itd.
 • Gdy mamy kilka prac, w których pierwszy autor jest zawsze ten sam, a zmieniają się współautorzy, to porządkując prace kierujemy się literą rozpoczynającą nazwisko drugiego autora, a gdy i te są identyczne - to trzeciego autora itd, np.
 1. Adams J., Jones S.T. (1993)....
 2. Adams J., Kaufman J.R.(1987)...
 3. Adams J., Jones K., Cochran D.F. (1982)....
 • Kilka prac tego samego autora(ów) porządkujemy według roku wydania, rozpoczynając od prac wydanych wcześniej. Prace w druku umieszczamy zawsze na końcu.
 • Gdy mamy kilka prac tego samego autora (autorów) wydanych w tym samym roku, wykorzystujemy oznaczenia literowe a,b,c, umieszczając je po roku wydania.
 • Gdy wystepują prace autorów o tym samym nazwisku, wówczas kierujemy się inicjałami imion.
 1. Sposób cytowania całej książki.

Kępiński A. (1989). Poznanie chorego. Warszawa: PZWL.

Uwagi:

 • Dajemy nazwiska i wszystkie inicjały imion każdego autora; uwzględniamy wszystkich autorów bez względu na ich liczbę.
 • Stawiamy kropki po inicjałach imion oraz przecinki oddzielające autorów.
 • Po nazwiskach autorów podajemy w nawiasie rok wydania (lub formułę "w druku"), a następnie kropkę.
 • Po podaniu tytułu pisanego kursywą, stawiamy kropkę, a następnie zamieszczamy miejsce wydania oraz stawiamy dwukropek i wpisujemy nazwę wydawnictwa. Całość kończymy kropką.
 • Jeśli książka nie ma autora ani redaktora, wówczas zaczynamy od tytułu.
 • Jeśli odwołujemy się do książki, która jest zbiorem artykułów, wówczas redaktora(ów) traktuje się jako autora(ów), dając ich nazwiska na początek, ale należy wtedy po nazwisku(ach) otworzyć nawias, wpisać (red.), po czym dać kropkę i wtedy dopiero wpisać w nawiasie rok wydania.
 1. Sposób cytowania artykułu z czasopisma.

Schwartz B. (1992). Powstanie i upadek wartości. Nowiny Psychologiczne, 2, 5-24.

Uwagi:

 • Tytuł artykułu zaczynamy dużą literą, po tytule stawiamy kropkę.
 • Następnie podajemy pełny tytuł czasopisma pisanego kursywą, natomiast nie używamy cudzysłowu; dajemy przecinek między tytułem czasopisma, numerem tomu, początkową i końcową stroną artykułu. Całość kończymy kropką.
 1. Cytowanie rozdziału pochodzącego z książki i innych materiałów.

Hartley J.T., Harker J.D. (1980). Contemporary issues... . W: L.W. Roon (red.), Aging in 1980s:

Psychological issues (vol.4,s.239-252). Washington, OC: American Psychological Association.

Wyśmienita A. (1995). Samopoczucie studentów psychologii podczas pisania pracy magisterskiej.

Nie opublikowana praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Uwagi:

 • Po tytule stawiamy kropkę, następnie dużą literę W i dwukropek, a następnie dane dotyczące redaktora(ów), rozpoczynając od inicjału(ów) imienia, potem nazwisko.
 • Podajemy nazwiska wszystkich redaktorów, potem w nawiasie piszemy (red.), następnie przecinek i kursywą tytuł książki.
 • Strony, na których znajduje się cytowany tekst umieszczamy w nawiasie, następnie podajemy miejsce wydania, dwukropek oraz wydawcę.
 • W przypadku cytowania artykułu z czasopisma, strony podajemy bez nawiasu, zaś tytuł czasopisma piszemy kursywą. W przypadku prac nie opublikowanych tytuł pracy piszemy kursywą.
 • Gdy wydawnictwo ma charakter seryjny – zbiór artykułów traktujemy wtedy jak czasopismo. Strony, na których znajduje się cytowana praca, podajemy wiec bez nawiasu.
 • Jeśli materiały konferencyjne wydane są w formie zbioru posiadającego redaktora, wówczas cytujemy dany referat tak, jak artykuł ze zbioru. W tym przypadku strony podajemy w nawiasie, a przed nimi stawiamy skrót s.

Uwaga

Nie numerujemy wykazu pozycji piśmiennictwa.

Zasady cytowania

 1. Gdy odwołujemy się do pracy jednego autora podajemy wtedy jego nazwisko i rok wydania pracy, np. Kowalski (1984) udowodnił... lub Stwierdzone fakty (Kowalski, 1984)...
 2. Gdy praca ma dwóch autorów, za każdym razem cytujemy obydwa nazwiska (jak wyżej), oddzielając je przecinkiem.
 3. Gdy praca ma więcej niż dwóch autorów, podajemy tylko nazwisko pierwszego, uzupełniając o formułę i in., np. Kowalski i in. (1994)... lub... przytoczone dane (Kowalski i in.,1994).

W zestawieniu literatury cytowanej podajemy jednak nazwiska wszystkich autorów.

 1. Cytowanie "zbiorowego autora" (instytucji, uczelni) wymaga podania pełnej nazwy przy pierwszym cytowaniu, np. W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (1994)..., zaś przy następnych cytowaniach skrótu, W raporcie SOZ (1994)...
 2. Cytowanie autorów o tym samym nazwisku wymaga używania za każdym razem inicjałów imienia.
 3. Cytowanie w tekście w jednym nawiasie dwóch lub więcej prac wymaga ich ułożenia alfabetycznego (jak w wykazie literatury). Prace oddzielamy od siebie średnikiem, np.... (Kuch, 1993; Kuch, Adams, 1954; Zych, 1993).
 4. Jeżeli powtarzają się prace tego samego autora lub tych samych autorów, należy zawsze rozpocząć od prac najwcześniejszych, a skończyć na pracach w druku. Nazwisko autora podać tylko raz z wyszczególnieniem dat, np. Stwierdzono poprzednio (Kowalski,1891,1982, w druku)...
 5. Gdy cytujemy prace autora (autorów) wydane w tym samym roku, to dla rozróżnienia wykorzystujemy litery a, b, c, umieszczając je po roku wydania. Zawsze zaczynamy od prac wcześniej opublikowanych. Dany rok powtarzamy tyle razy, ile razy dana praca występuje, stawiając po kolejnym cytowaniu przecinek, np. Wiele dowodów...(Kowal i in. 1992a, 1992b, 1994, w druku-a, w druku-b; Zuch, 1956).
 6. Przy dosłownym cytowaniu fragmentu tekstu jakiegoś źródła, należy podać w nawiasie autora, rok wydania oraz stronę, np. (Kowalski, Kowal, 1994, s.11).