Glottodydaktyczne spotkania z Olgą Tokarczuk i jej twórczością. Opis wybranych form włączania treści literackich do nauczania języka polskiego jako obcego studentów zagranicznych na kierunkach humanistycznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.13

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka, nauczanie języka polskiego jako obcego, Olga Tokarczuk, opowiadanie „Szafa”, tekst literacki, treści literackie, studenci zagraniczni, studia humanistyczne

Abstrakt

W artykule omówiono zajęcia języka polskiego jako obcego (JPJO), których uczestnikami byli humaniści: studenci zagraniczni Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W opisie zdarzeń edukacyjnych zastosowano metodę introspekcji nauczycielskiej oraz studium dwóch przypadków zdarzeń glottodydaktycznych. Celem artykułu jest ukazanie warsztatu pracy glottodydaktyka praktyka wprowadzającego treści literackie do zajęć JPJO, jak też powiązanie zastosowanych form pracy z teoriami odnoszącymi się do kulturowego nauczania języków obcych. Bezpośrednią inspiracją omówionych zajęć były wykłady z poetyki, które wygłosiła pisarka Olga Tokarczuk wiosną 1918 r. na Wydziale Filologicznym UŁ. W części pierwszej artykułu opisane praktyki dydaktyczne odniesiono do literatury metodycznej. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia przez nauczyciela decyzji o wyborze podejścia implikującego pracę z tekstem (estetycznego, pragmatycznego lub strategicznego) oraz określonej postawy wobec tekstu (zgodnej z modelem obiektywnym, interaktywnym lub subiektywnym). W części drugiej omówiono przebieg dwóch zajęć dydaktycznych. Podczas zajęć nr 1 uczący się rozwijali kompetencje w zakresie rozumienia, analizy językowej i przetwarzania tekstu bazowego będącego połączeniem dwóch gatunków: sprawozdania i sylwetki. W czasie zajęć nr 2 podejmowali działania w zakresie interpretacji i analizy językowej opowiadania Olgi Tokarczuk Szafa. Omówiono zadania wykonywane przez uczących się oraz przestawiono i oceniono wybrane efekty pracy uczniów. W podsumowującej części trzeciej artykułu zaprezentowano procedurę wprowadzania treści literackich do nauczania JPJO, wyodrębniając w niej fazę wstępną, polegającą na wzbudzeniu zainteresowania twórcą, fazę drugą, skupiającą się na tworzeniu portretu twórcy i/lub sprawozdania z jego udziałem oraz fazę trzecią, docelową, w której proponuje się uczącym wgląd w tekst oryginalny twórcy. Zaakcentowano konieczność jednoczesnego rozwijania podczas tego rodzaju zajęć działań komunikacyjnych, mediacyjnych oraz kompetencji kulturowych i akademickich. Uznano, że w prowadzeniu zajęć wykorzystujących utwory literackie w grupach o profilu humanistycznym najlepiej sprawdza się podejście dyskursywne, umożliwiające wgląd w tekst z wielu perspektyw oraz przetwarzanie go.

Bibliografia

Banach M., Bucko D., 2019, Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31286/JP.98.2.4

Bredella, 2004, Literary texts, w: M. Byram (ed.), Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning, New York, s. 375–382.
Google Scholar

CEFR 2018: Council of Europe, 2018, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors, Strasbourg. https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 [30.08.2022].
Google Scholar

Cudak R., Hajduk-Gawron W., Tambor J. (red.), Seria ,„Czytaj po polsku”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Google Scholar

Cudak R., Tambor J., Nęcka A. (red.), 2020, Olga Tokarczuk – Literacka Nagroda Nobla 2018, „Postscriptum Polonistyczne” 1(25). https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2020/Postscriptum_2020_25_TEXT.pdf [30.08.2022].
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.25.21

Czerkies T., 2010, O korzyściach płynących z wykorzystania tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 17, s. 405–414. http://hdl.handle.net/11089/9622 [11.12.2022].
Google Scholar

Czerkies T., 2012, Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej”, Kraków.
Google Scholar

Czerkies T., 2019, Literackie lustro kultury. Literatura polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców – poziom B.1.2–C1, Kraków.
Google Scholar

Czerkies T., 2021, Kształcenie językowo-kulturowe za pomocą tekstów literackich, w: A. Seretny, E. Lipińska (red.), Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego. Konteksty – dylematy – trendy, Kraków, s. 363–384.
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., 2018, Gatunki wypowiedzi w kontekście glottodydaktycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 25, s. 11–122. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.25.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.25.10

Gajda S., 1982, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa.
Google Scholar

Garncarek P., Kajak P., Zieniewicz A. (red.), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2010.
Google Scholar

Gębal P., Miodunka W., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., Plak M., 2021, Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Od teorii do praktyki, Kraków.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788381386807

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2011; 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Kita M., Skudrzyk A., 2007, Człowiek i jego świat. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym, Katowice.
Google Scholar

Kramsch C., 1995, Context and Culture in Language Teaching, Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar

Lipińska E., 2015, Podejście eklektyczne w nauczaniu polszczyzny za granicą na przykładzie wiersza Stanisława Barańczaka „Garden party”, „Postscriptum Polonistyczne” 2(16), s. 141–154. https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10218 [11.12.2022].
Google Scholar

Lipińska E., Dąmbska E. G., 2016, Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania. Dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2, Kraków.
Google Scholar

Martyniuk W, 2001, „Jak dziadek poznał babcię”, czyli o nowym podejściu do pracy z tekstem w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: R. Cudak, J. Tambor (red.), Inne optyki, Katowice, s. 46–53.
Google Scholar

Mrozowska H., 2001, Tekst literacki jako strategia dydaktyczna w nauce języka obcego, „Języki Obce w Szkole” nr 3, s. 24–30.
Google Scholar

Pisarek W. (red.), 2006, Słownik terminologii medialnej, Kraków.
Google Scholar

Próchniak W., 2012, Klucz do wierszy. Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Lublin.
Google Scholar

Rabiej A., 2010, Teksty użytkowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 17, s. 293–302. https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/9693 [11.12.2022].
Google Scholar

Sabela-Dymek E., 2016, Polski język humanistyczny dla cudzoziemców mniej i bardziej zaawanasowanych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 23, s. 141–153. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.23.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.11

Seretny A., 2006, Nauka o literaturze i teksty literackie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 243–279.
Google Scholar

Szałasta-Rogowska Bożena (red.), 2015, Czytaj po polsku. Tom 10. Olga Tokarczuk „Szafa”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom B2/C1), red. serii: Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor.
Google Scholar

Świstowska M., 2010, Obecność tekstów prozy polskiej po 1989 r. w nauczaniu języka polskiego jako obcego – realia, potrzeby, problem wyboru, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 17, s. 425–432. http://hdl.handle.net/11089/9495 [11.12.2022].
Google Scholar

Tsai N., 2010, Tekst literacki a metody nauczania języków obcych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 17, s. 395–404. http://hdl.handle.net/11089/9608 [11.12.2022].
Google Scholar

Tsai N., 2011, Recepcja tekstu literackiego w procesie glottodydaktycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 18, s. 153–163. http://hdl.handle.net/11089/9292 [11.12.2022].
Google Scholar

Zarzycka G., 2010, „Teatr czytelników” jako dialog z tekstem literackim (na przykładzie inscenizacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Pogrzeb”, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 17, s. 415–424. http://hdl.handle.net/11089/9607 [11.12.2022].
Google Scholar

Zarzycka G., 2017, Język polski w odmianie akademickiej. Propozycja programu kursu adresowanego do studentów zagranicznych przygotowujących się do studiów wyższych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 24, s. 135–148. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.24.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.10

Zarzycka G., 2018, Mediacja kulturowa jako niedoceniony wymiar glottodydaktyki, w: P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna (red.), Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej, Warszawa.
Google Scholar

Zych J. (red.), 2020, Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna, Warszawa.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323546597

Tokarczuk O., 2008, Szafa, Kraków.
Google Scholar

Tokarczuk O., 2018, Profesor Andrews w Warszawie. Wyspa, Kraków.
Google Scholar

Tokarczuk O., 2020, Czuły narrator, Kraków
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Zarzycka, G. (2022). Glottodydaktyczne spotkania z Olgą Tokarczuk i jej twórczością. Opis wybranych form włączania treści literackich do nauczania języka polskiego jako obcego studentów zagranicznych na kierunkach humanistycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 191–211. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.13

Inne teksty tego samego autora