O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.

Nadrzędnym celem  czasopisma jest publikacja oryginalnych i interdyscyplinarnych artykułów naukowych prezentujących międzynarodowe zjawiska ekonomiczne zarówno w ujęciu gospodarki globalnej, jak i rynków narodowych czy lokalnych, regionalnych, oddziałujących na siebie nawzajem i na prowadzoną politykę finansową poszczególnych krajów. Ponadto czasopismo dąży do szeroko pojętej integracji środowiska badaczy zajmujących się tematyką ekonomiczną, będąc swoistym forum do wygłaszania opinii na temat finansów, ekonomii, biznesu, oraz prezentowania i rozpowszechnianie wyników badań empirycznych z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, głównie osadzonych w kontekście międzynarodowym.

Czasopismo istnieje od 2010 roku. Powstało z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych TIAL. Od 2013 roku jest zaś oficjalnym czasopismem Uniwersytetu Łódzkiego, wydawanym i współfinansowanym przez jego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

Ekonomia Międzynarodowa w 2015 r. znalazła się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismu przyznano wówczas 7 punktów za opublikowany artykuł. W 2019 r. MNiSW przyznało Ekonomii Międzynarodowej 20 pkt , a w kolejnych latach punktacja wzrosła do 40 pkt.

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023). Obecnie (od 5.01.2024) czasopismo ma znów 40 pkt.

Od 2018 roku wydawana jest wyłącznie elektroniczna wersja czasopisma. Zeszyt uznaje się za wydany w chwili jego zamieszczenia na stronie czasopisma.

Z przyjemnością informujemy, iż od 2021 r. w czasopiśmie Ekonomia Międzynarodowa pojawia się nowa rubryka "Debiuty Naukowe" dedykowana artykułom Młodych Badaczy (studentów i doktorantów). 

Teksty kierowane do nowej rubryki podlegają standardowej procedurze publikacyjnej.      

ISSN: 2082-4440
e-ISSN: 2300-6005

 

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.