O kształtowaniu kompetencji genologicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Autor

  • Beata Grochala Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-3885-8964

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.15

Słowa kluczowe:

gatunek, kompetencja genologiczna, języki specjalistyczne

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące kompetencji genologicznej jako takiej, a także w odniesieniu do nauczania języków obcych w ogóle, a zwłaszcza języka polskiego jako obcego. Przedstawiono również praktyczne aspekty związane przede wszystkim z nauczaniem odmian specjalistycznych, w obrębie których wykształciły się specyficzne gatunki.

Bibliografia

Bachtin M., 1986, Estetyka twórczości słownej, Warszawa.
Google Scholar

Balowski M., 2000, Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny (na przykładzie gatunków prasowych), w: D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 1: Mowy piękno wielorakie, Katowice, s. 225–237.
Google Scholar

Borkowski I., 1999, Hasło wyborcze – gatunek mowy i jego funkcja w świadomości użytkowników polszczyzny (na materiale ankietowym), w: J. Miodek (red.), współudział M. Zaśko‑Zielińska, I. Borkowski, Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno‑stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław, s. 269–282.
Google Scholar

Dembowska-Wosik I., 2015, Słownictwo stylu urzędowego a język polski jako drugi (pilotażowe badanie korpusowe), w: I. A. Ndiaye, S. Przybyszewski, M. Rółkowska (red.), Język polski – nie taki obcy, Olsztyn, s. 43–53.
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., 2018, Gatunki wypowiedzi w kontekście glottodydaktycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 25, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), s. 111–122.
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., 2019, The Cover Letter as a Genre of Speech in Teaching Polish as a Foreign Language, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.).
Google Scholar

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczania, ocenianie (ESOKJ), 2003, Warszawa.
Google Scholar

Fras J., 2013, O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wrocław.
Google Scholar

Gajda S., 1982, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Wrocław.
Google Scholar

Gajda S., 2009, Gatunki wypowiedzi i genologia, w: Z. Bilut‑Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała (red.). Lingwistyka tekstu w Polsce i Niemczech: pojęcia, problemy, perspektywy, Wrocław, s. 135–146.
Google Scholar

Gałat E., 2017, Architektura – język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1, Kraków.
Google Scholar

Głowiński M., 1987, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: H. Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury, Wrocław, s. 123–143.
Google Scholar

Grochowski G., 2001, Pośmiertny tryumf genologii, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 100–110.
Google Scholar

Grzmil-Tylutki H., 2007, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków.
Google Scholar

Janowska M., Sikorska Ś., 2007, Proszę oddychać. Materiały do nauczania medycznego języka polskiego. Część I i II, Warszawa.
Google Scholar

Janowska M., Sikorska Ś., 2015, Proszę oddychać. Materiały do nauczania medycznego języka polskiego. Część III, Warszawa.
Google Scholar

Jurek T., 2007, Proszę mi powiedzieć, co się stało?, Poznań.
Google Scholar

Kasiak M., 2015, Artykuł publicystyczny w świadomości genologicznej dziennikarzy prasowych, „Studia Medioznawcze”, nr 4(63), s. 83–94.
Google Scholar

Kowalska M., 2018, O biznesie po polsku. Wprowadzenie do języka biznesu. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1, B2), Kraków.
Google Scholar

Kurcz I., 1987, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa.
Google Scholar

Ławnicka-Borońska M., 2013, Język polski w medycynie. A Guide to Polish in Medical Practice, Warszawa.
Google Scholar

Ławnicka-Borońska M., Kubacka K., 2016, Język polski medyczny w wybranych materiałach dydaktycznych ostatniego ćwierćwiecza, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23, G. Zarzycka, M. Biernacka (red.), s. 215–235.
Google Scholar

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, 2016, I. Janowska, E. Lipińska, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turek (red.), Kraków.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, Dz.U. 2016, poz. 405.
Google Scholar

Słownik terminologii medialnej, 2006, W. Pisarek (red.), Kraków.
Google Scholar

Ślawska M., 2019, Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych, Katowice.
Google Scholar

Uniwersalny słownik języka polskiego (USJP), 2003, S. Dubisz (red.), Warszawa.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura, Warszawa.
Google Scholar

Wilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu, Kraków.
Google Scholar

Witosz B., 2005, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice.
Google Scholar

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.
Google Scholar

Wojtak M., 2009, Wzorce zachowań językowych a praktyka komunikacyjna, w: A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszka (red.), Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, Poznań.
Google Scholar

Wojtak M., 2016, Zmienność w jedności, czyli o gatunkach prasowych i ich metamorfozach, w: G. Filip (red.), Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa, Rzeszów, s. 103–128.
Google Scholar

Zaśko‑Zielińska M., 2002, Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka. Wrocław.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Grochala, B. (2019). O kształtowaniu kompetencji genologicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 221–229. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.15

Inne teksty tego samego autora