Teksty sportowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Autor

  • Beata Grochala Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-3885-8964

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.20

Słowa kluczowe:

tekst, tekst medialny, medialne teksty sportowe, kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Abstrakt

W artykule zaprezentowano potencjał medialnych tekstów sportowych w zakresie ich wykorzystania na zajęciach z języka polskiego jako obcego. Autor zaprezentował różne definicje tekstu, aby wykazać, że może być to nie tylko pojęcie językoznawcze, ale również pewien element wspólnotowy, stan ducha. Następnie wskazano na rolę tekstów medialnych w glottodydaktyce. W kolejnej części autor odniósł się do roli kultury, zwłaszcza kultury popularnej w nauczaniu języków obcych. Odwołano się także do badań pokazujących różnice w sposobie konstruowania tych samych gatunków medialnych w zależności od obszaru językowego. Autorska propozycja dotyczy tekstów sportowych: radiowych, telewizyjnych i internetowych. Wskazano ich potencjał glottodydaktyczny, pokazano konkretne obszary, w jakich mogą mieć zastosowanie. W konkluzji autor zaprezentował wady i zalety wykorzystania medialnych tekstów o tematyce sportowej na zajęciach z języka polskiego jako obcego.

Bibliografia

“Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 2008, vol. 16.
Google Scholar

“Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 2010, vol. 17.
Google Scholar

“Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 2011, vol. 18.
Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Warszawa.
Google Scholar

Dobrzyńska T., 1991, Tekst: próba syntezy, “Pamiętnik Literacki”, col. 2, pp. 142–183.
Google Scholar

Dobrzyńska T., 2000, Tekst, in: J. Bartmiński (ed.), Współczesny język polski, Lublin, pp. 293–314.
Google Scholar

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.
Google Scholar

Edensor T., 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie społeczne, Kraków.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ), 2003, Warszawa.
Google Scholar

Grochala B., 2013a, Czy podręczniki do nauczania jpjo przygotowują do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych?, in: J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (eds), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, vol. 2, Lublin, pp. 57–66.
Google Scholar

Grochala B., 2013b, Kompetencja komunikacyjna a gatunek – o relacji internetowej na żywo, “Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, vol. 20, pp. 303–311.
Google Scholar

Hauser S., 2012, Teksty medialne w ujęciu kontrastywnym i kulturowym. Rozważania metodologiczne i przykładowa analiza, “Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, no. 5, pp. 127–154.
Google Scholar

Kajak P., 2016, Lekcja 25 „Mistrzem Polski jest Legia, Legia najlepsza jest”, in: A. Rabczuk (ed.), E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A, Warszawa.
Google Scholar

Kajak P., 2020, Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323541264

Loewe I., 2018, Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice.
Google Scholar

Szczęsna E., 2007, Poetyka mediów (polisemiczność, digitalizacja, reklama), Warszawa.
Google Scholar

Szkudlarek-Śmiechowicz E., 2010, Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura — spójność — funkcjonalność, Łódź.
Google Scholar

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.
Google Scholar

Zarzycka G., 2014, Media w nauczaniu języków obcych. Koncepcje teoretyczne i wybrane rozwiązania metodyczne, “Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, vol. 21, pp. 321–333.
Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2014, Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej, “Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, vol. 21, pp. 335–344.
Google Scholar

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Grochala, B. (2021). Teksty sportowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 297–307. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.20

Inne teksty tego samego autora