List motywacyjny jako gatunek wypowiedzi w glottodydaktyce polonistycznej

Autor

  • Anna Dunin-Dudkowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin https://orcid.org/0000-0003-2102-7117

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.16

Słowa kluczowe:

genologia, gatunek mowy, wzorzec gatunkowy, list motywacyjny, glottodydaktyka polonistyczna

Abstrakt

Gatunki to wytwory kultur, odzwierciedlające potrzeby i praktyki społeczności, które je wytworzyły. Ucząc cudzoziemców języka polskiego jako obcego powinniśmy zapoznać ich z wieloma polskimi gatunkami wypowiedzi, zalecanymi w programach do nauczania języki polskiego jako obcego. List motywacyjny to stosunkowo nowy gatunek w polskim kontinuum mowy, przejęty po przełomie 1989 r. z kultury anglosaskiej. Jest to gatunek złożony, czerpiący z innych, takich jak list urzędowy, podanie, list reklamowy, życiorys. W artykule przedstawiono opis gatunku zgodnie z koncepcją wzorca gatunkowego Marii Wojtak, obejmującego cztery aspekty: strukturalny, pragmatyczny, poznawczy i językowy. Dynamika gatunku wpłynęła na powstanie wzorca kanonicznego oraz wzorców alternacyjnych i adaptacyjnych tej odmiany listu. Genologiczna definicja listu motywacyjnego mówi, że jest to krótki tekst (maksymalnie jednostronicowy) o ściśle określonej strukturze, którego celem jest skłonienie odbiorcy (pracodawcy) do zatrudnienia nadawcy, pokazuje on sferę życia związaną ze środowiskiem pracy i edukacji, zwykle wyrażony jest w sposób schematyczny i szablonowy (wzorce uzualne są często kopią wzorców normatywnych). Cudzoziemcy powinni poznać wszystkie cztery aspekty opisu tego gatunku dla efektywnej komunikacji w polskim środowisku językowym i kulturowym.

Bibliografia

Bachtin M., 1986, Estetyka twórczości słownej, transl. D. Ulicka, Warszawa.
Google Scholar

Balbus S., 2000, Zagłada gatunków, in: W. Bolecki, I. Opacki (eds.), Genologia dzisiaj, Warszawa, pp. 156–171.
Google Scholar

Cieślak I., Cieślak L., 2005, Egzamin gimnazjalny. Jak to napisać, Toruń.
Google Scholar

Deming D. J., 2017, The growing importance of social skills in the labour market, http://scholar.harvard.edu/files/ddeming/files/deming_socialskills_aug16.pdf [7.04.2019].
Google Scholar

Gajda, S., 2001, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, in: J. Bartmiński (ed.), Współczesny język polski, pp. 255–268.
Google Scholar

Grzesiak E., 1998, Schematy indywidualizować. Redagowanie pism użytkowych, “Polonistyka” 2, pp. 103–106.
Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (eds.), 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Kałkowska A., 1982, Struktura składniowa listu, Wrocław.
Google Scholar

Kering A., Głogowski T., 2000, Curriculum vitae, czyli twój życiorys. Listy motywacyjne, Olkusz.
Google Scholar

Krauz M., 2001, Kompozycja listu motywacyjnego, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe”, no. 2, Tyczyn.
Google Scholar

Kurtuy A., 2019, How to write a motivation letter. Guide for beginners, https://novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-motivation-letter [15.04.2019].
Google Scholar

Kuziak M., Rzepczyński S., 2012, Jak pisać?, Bielsko-Biała.
Google Scholar

Latham-Koenig C., Oxenden C., Lambert J., 2015, English File. Advanced Student’s Book, Oxford.
Google Scholar

Lipińska E., Dąmbska E., 2016, Pisać jak z nut, Kraków.
Google Scholar

Lurie S., 2013, The Cover Letter: A Short History of Every Job-Seeker’s Greatest Annoyance, https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/09/the-cover-letter-a-shorthistory-of-every-jobseekers-greatest-annoyance/279564/ [15.04.2019].
Google Scholar

Madeja A., Morcinek B., 2007, Polski mniej obcy, Katowice.
Google Scholar

Malinowska E., 2001, Wypowiedzi administracyjne. Struktura i pragmatyka, Opole.
Google Scholar

Marcjanik M., 2001, Etykieta językowa, in: J. Bartmiński (ed.), Współczesny język polski, Wrocław, pp. 271–181.
Google Scholar

Ożóg K., 2001, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
Google Scholar

Skwarczyńska S., 1937, Teoria listu, Lwów.
Google Scholar

Szydłowski B., 1999, Praktyczny poradnik poszukiwania pracy. Listy motywacyjne i curriculum vitae, Kraków.
Google Scholar

Tullis G., Trappe T., 2000, New Insights into Business, Harlow.
Google Scholar

Wojtak M., 1999, Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, „Stylistyka, no. VIII, pp. 105–117.
Google Scholar

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin
Google Scholar

Wolny M., 1998, List motywacyjny jako nowy gatunek językowy, „Poradnik Językowy”, vol. 4/5, pp. 1–11.
Google Scholar

Wolska K., 1967, Jak pisać listy i podania. Poradnik, Warszawa.
Google Scholar

Wolska K., Spirydowicz E., 1974, Listy, podania, pisma urzędowe, Warszawa.
Google Scholar

Zgółkowa H., 1994–2005, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-19

Jak cytować

Dunin-Dudkowska, A. (2019). List motywacyjny jako gatunek wypowiedzi w glottodydaktyce polonistycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 231–243. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.16