Podejście zadaniowe a nauczanie terminologii specjalistycznej na studiach podyplomowych w zakresie translatoryki

Autor

  • Anna Dunin-Dudkowska Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.05

Słowa kluczowe:

podejście zadaniowe, kompetencje tłumacza, kształcenie tłumaczy, strategie tłumaczenia, terminologia specjalistyczna

Abstrakt

Poznanie terminologii specjalistycznej w języku obcym jest jednym z podstawowych wyzwań dla każdego tłumacza. Obok warstwy leksykalnej konieczne jest także przyswojenie niezbędnego zakresu wiedzy merytorycznej, umożliwiającej tłumaczowi prawidłowe posługiwanie się nowym słownictwem, często dotyczącym kwestii niezbyt dobrze znanych nawet w języku ojczystym. Autorka zastanawia się nad metodami nauczania języka specjalistycznego, głównie terminologii prawniczej i ekonomicznej, wymaganej od kandydatów na tłumacza przysięgłego. Proponuje wykorzystanie podejścia zadaniowego w nabywaniu umiejętności tłumaczenia tekstów, reprezentujących typowe gatunki w omawianych sferach komunikacji.

Bibliografia

Bukowski P., Heydel M., 2009, Współczesne teorie przekładu, Kraków.
Google Scholar

Dakowska M., 2007, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa.
Google Scholar

Delisle J., Lee-Jahnke H., Cormier M.C., Albrecht J., 1999, Translation Terminology, Amsterdam-Philadelphia.
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., 2014, Transfer kulturowy w nauczaniu przekładu a rola nauczyciela, w: „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 21, Łódź, s. 375–384.
Google Scholar

Ellis R., 2003, Task-Based Language Learning and Teaching, Oxford.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Gajewska E., 2003, Praca z tekstem specjalistycznym a przygotowanie do samodzielnego doskonalenia umiejętności językowych, w: Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu, P. Mamet (red.) przy współpracy A. Mróz, Katowice, s. 167–172.
Google Scholar

Grice P., 1977, Logika i konwersacja, tłum. J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny” z. 6, s. 85–99.
Google Scholar

Grucza F., 1994, O językach specjalistycznych (= technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych języków ludzkich, w: Języki specjalistyczne. Materiały z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum ILS UW. Warszawa 9–11 stycznia 1992, F. Grucza, Z. Kozłowska (red.), Warszawa, s. 7–27.
Google Scholar

Grucza S., 2006, Idiolekt specjalistyczny – idiokultura specjalistyczna – interkulturowość specjalistyczna, w: Języki specjalistyczne 6. Teksty zawodowe w kontekstach kulturowych i tłumaczeniach, Warszawa, s. 30–49.
Google Scholar

Grucza S., 2008, Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Kierzkowska D., 2002, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa.
Google Scholar

Leech G. N., 1983, Principles of Pragmatics, London.
Google Scholar

Ligara B., Szupelak W. 2012, Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Kraków.
Google Scholar

Lukszyn J. (red.), 2002, Języki specjalistyczne: słownik terminologii przedmiotowej, Warszawa.
Google Scholar

Lukszyn J., 2005, Struktura kognitywna leksykonu specjalistycznego, w: Języki specjalistyczne 5. Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, Warszawa, s. 9–14.
Google Scholar

Łukasik M., Mikołajewska B. (red.), 2014, Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, Warszawa.
Google Scholar

Mamet P. (red.) przy współpracy A. Mróz, 2003, Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu, Katowice.
Google Scholar

Matulewska A., 2009, Problemy przekładu polsko-angielskiego testamentów i dokumentów prawa spadkowego. Studium przypadku, [online], http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Matulewska_17.pdf [10.08.2016].
Google Scholar

Nunan D., 2004, Task-Based Language Teaching, Cambridge.
Google Scholar

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań.
Google Scholar

Seretny A., 2011, Nauczanie języka specjalistycznego – kolejne wyzwanie glottodydaktyki polonistycznej, w: O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych, S. Piotrowski (red.), Lublin, s. 106–121.
Google Scholar

Rybińska Z., 1994, Polskie Uniwersytety i Szkoły – Glosariusz Polterm nr 5, Warszawa.
Google Scholar

Sowa M., Paprocka-Piotrowska U., 2003, Kompetencja językowa a kompetencja zawodowa. Kilka uwag na temat kształcenia tłumaczy-neofilologów, w: Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu, P. Mamet (red.) przy współpracy A. Mróz, Katowice, s. 223–230.
Google Scholar

Tomaszkiewicz T., 2003, Modele tekstów specjalistycznych a przekład, w: Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu, P. Mamet (red.) przy współpracy A. Mróz, Katowice, s. 237–246.
Google Scholar

Vinay J. P., Darbelnet J.,1958, Stylistique comparée du français et l’anglais, Paris.
Google Scholar

Willis J., 1996, A Framework for Task-Based Learning, London.
Google Scholar

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.
Google Scholar

Wygotski L. S., 1989, Myślenie i mowa, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-07-10

Jak cytować

Dunin-Dudkowska, A. (2017). Podejście zadaniowe a nauczanie terminologii specjalistycznej na studiach podyplomowych w zakresie translatoryki. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 23, 59–71. https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.05