EKSPORT DO NIEMIEC JAKO CZYNNIK WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W LATACH 2000-2012

Authors

  • Sławomir Ireneusz Bukowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im, Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Joanna Garlińska-Bielawska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Keywords:

wzrost gospodarczy, modele VAR, eksport, struktura eksportu

Abstract

Słowa kluczowe: eksport, wzrost gospodarczy

 

Streszczenie

Celem podjętym przez autorów artykułu jest zbadanie czy i w jakim stopniu eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Przeprowadzona analiza dynamiki, struktury towarowej oraz wskaźników ujawnionej przewagi konkurencyjnej (RCA), prowadzi do konkluzji, że eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Zostało to potwierdzone również przez przeprowadzoną analizę ekonometryczna przy wykorzystaniu modelu VAR. Zależność między wzrostem PKB i eksportem do Niemiec jest dwustronna. Silniejszy jest nawet wpływ wzrostu PKB na eksport do Niemiec niż odwrotnie. Nie mniej jednak, wpływ eksportu do Niemiec na wzrost PKB w Polsce był statystycznie istotny w okresie 2000-2012.

 

EXPORT TO GERMANY AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN POLAND IN THE PERIOD OF 2000-2012

 

Key words: export, economic growth

 

Summary

The aim of this paper is to investigate if the export to Germany is a statistically significant factor of the GDP growth in Poland. The analyses of the dynamics, commodity structure and RCA indicator allow the authors to conclude that the role of export to Germany is an important factor of the economic growth. It is confirmed by the analysis of the results of econometric model VAR estimation. The results indicate the two-sided dependence between the GDP growth and the growth of export. The results indicate as well that the growth of export to Germany has an impact on the GDP growth in Poland, and it was statistically significant in the period of 2000-2012.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sławomir Ireneusz Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im, Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Prof. Slawomir I. Bukowski, Ph.D. (habil.) – professor  of economics in the K. Pulaski University of Technology and Humanities, Faculty of Economics. The Head of The Department of International Business & Finance.  Member of  EADI – European Association of Development Research and Training Institutes, Association of Polish Economists, IAES- International Atlantic Economic Society, American Economic Association, Society for the Study of Emerging Markets, Association for Comparative Economic Studies, COPE- Congress of Political Economists International, Polish Association of Finance & Banking. In 1999-2013 hi gave a lecture in universities in Belgium, Germany, Great Britain, Greece, Italy, Portugal, Spain, Slovakia. Hi is author of the more then 160 scientific publication concern problems of macroeconomics, international economics, international finance, financial markets. One of the best known and leading  scientists in the field of  international finance in Poland.

Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw.

 

CV/Biografia

Studia wyższe ukończyłem w 1979 roku na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Świętokrzyskiej (Ośrodek w Radomiu), uzyskując tytuł magistra ekonomii (temat pracy magisterskiej: „Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym Indii w latach 1956-1975).

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych otrzymałem uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 1986 roku, na podstawie rozprawy pt. „ Kooperacja przemysłowa Polski z krajami RWPG”.

Rada Wydziału Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), uchwałą z dnia 7 czerwca 2004 roku, na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Teoretyczne podstawy i realizacja unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich. Szanse i zagrożenia dla Polski”, nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

17 lipca 2013 r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymałem tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od 1 listopada 1979 roku pracuję w Politechnice Radomskiej na Wydziale Ekonomicznym (od 15 października 2012 – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), najpierw, jako asystent a następnie adiunkt w Zakładzie Ekonomii, następnie, jako adiunkt w Katedrze Bankowości, adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Regionalnej.

Od 1 września 2006 r. kieruję Katedrą Biznesu i Finansów Międzynarodowych.

W latach 1987-1988 byłem zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych WSI w Radomiu ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą oraz koordynatorem II stopnia Centralnego Programu Badawczego „Zagraniczne przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości (firmy polonijne) w Polsce”.

W latach 1996—2001 byłem prodziekanem ds. studiów dziennych na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej.

W latach 2008-2012 byłem Dziekanem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.

 W latach 2004-2006 byłem Prorektorem a następnie Rektorem w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Radomiu.

Od 1 września 2012 r. pełnię funkcję Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Od 1 października 2013 jestem zatrudniony w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu na stanowisku profesora zwyczajnego.

W latach 80. i 90. pracowałem również w przemyśle w Zakładach Metalowych „Łucznik” w Radomiu oraz jako prezes zarządu, główny księgowy, główny konsultant w firmie konsultingowej B&C Usługi Ekonomiczno-Prawne Sp. z o.o., której byłem współzałożycielem (1989-1998). Jestem konsultantem w zakresie zarządzania finansami i projektów inwestycyjnych.

Odbyłem staże naukowe w The Vienna Institute for International Economic Studies, w Austrii (1984) i w Uniwersytecie Łomonosowa, w Rosji (1988). Uczestniczyłem w programie szkoleniowym dla menedżerów EMED w USA, finansowanym przez USAID (1996).

Wykładałem m.in. mikro- i makroekonomię, ekonomię międzynarodową, makroekonomię gospodarki otwartej, ekonomię integracji europejskiej, finanse międzynarodowe, finanse międzynarodowe przedsiębiorstw rynki finansowe, finanse menedżerskie, analizę finansową.

Wykładałem gościnnie w Otto-von-Guericke Universität w Magdeburgu, w Niemczech (2000, 2001), w Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, w Grecji (2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011), Technological Educational Institute of Epirus, w Grecji (2012), w Karel de Grote Hoogeschool Antwerpen, w Belgii (2005), w Universitá degli Studi di Perugia, we Włoszech (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), w Anglia Ruskin University, w Wielkiej Brytanii, Cambridge (2007, 2011), Universidade da Beira Interior, Covilha , Portugalia (2010), Universitat de les Illes Balears, Majorka, Hiszpania (2011).

Moje zainteresowania naukowe i badania koncentrują się wokół zagadnień finansów międzynarodowych, makroekonomii gospodarki otwartej i międzynarodowej integracji gospodarczej oraz rynków finansowych.

Jestem autorem wielu publikacji i innych prac naukowych (w tym 2 podręczników i 4 monografii samodzielnych)  oraz autorem i współautorem 150 ekspertyz dla biznesu.

Jest członkiem EADI – European Association of Development Research and Training Institutes, Towarzystwa Ekonomistów Polskich, IAES- International Atlantic Economic Society, American Economic Association, Society for the Study of Emerging Markets, Association for Comparative Economic Studies, COPE- Congress of Political Economists International, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości,  Komisji Nauk Towaroznawczych Oddziału PAN w Poznaniu.

Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011), Złoty Krzyż Zasługi (2012), Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za habilitację (2005), Nagroda Zespołowa J.M. Rektora Politechniki Radomskiej (2007), Nagroda Indywidualna J.M. Rektora Politechniki Radomskiej za osiągnięcia naukowe (2008, 2009, 2010). Jestem Członkiem Honorowym Loży Radomskiej Business Center Club.

Jestem członkiem Rady Programowej czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (PIU), przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma „Central European Review of Economics & Finance” (UTH w Radomiu), członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma SGH „Economic Papers”.

Posługuję się biegle językiem angielskim i rosyjskim.

Hobby: sztuka, film, literatura, historia starożytna, różne formy aktywności fizycznej - kulturystyka, joga, jogging, tenis ziemny, pływanie, surfing, turystyka krajowa i międzynarodowa.

 

Radom, 14.04.2013 r.

Joanna Garlińska-Bielawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr nauk ekonomicnzych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków gospodarczych, Wydział Ekonomii i Stopsunków gospodraczych

References

Ahmad J., Harnhirum S. (1995), Unit roots and Cointegration in Estimating Causality Between Exports and Economic Growth: Empirical Evidence from the ASEAN Countries, “Economic Letters”, vol. 49, p. 329-334.
Google Scholar

Balassa B. (1985), Exports, Policy Choices and Economic Growth in Developing Countries After the 1973 oil shock, “Journal of Development Economics”, vol. 18, p. 23-35.
Google Scholar

Bhagwati J. (1966), The Pure Theory of International Trade: A Survey, Surveys of Economic Theory. Growth and Development, Volume II, Surveys V-VIII, Prepared for The American Economic Association and Royal Economic Society, Macmillan, St Martin’s Press, New York.
Google Scholar

Chen H. (2009), A Literature Review on Relationship between Foreign Trade and Economic Growth, “International Journal of Economics and Finance”, vol. 1, no. 1, p. 127-130, www.unige.ch. 20.05.2013.
Google Scholar

Chenery H. B (1979), Structural Change and Development Policy, Oxford University Press, New York.
Google Scholar

Dodaro S. (1993), Export and Growth: A Reconsideration of Causality, “The Journal of Developing Areas” vol. 27, p. 227-244.
Google Scholar

Jung W., Marshall P. J. (1985), Exports, Growth and Causality in Developing Countries, “Journal of Development Economics”, vol. 18, p. 1-12.
Google Scholar

Kavoussi R. (1984), Export Expansion and Economic Growth: Further Empirical Evidence, “Journal of Development Economics”, vol. 14, p. 241-250.
Google Scholar

Kawan A. C., Cotsomitis J. (1990), Economics growth and Expending Export Sector: China 1952-1985, “International Economic Review”, vol. 5, p. 105-117.
Google Scholar

Krueger A. (1978), Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization attempts and Consequences, National Bureau of Economic Research, New York.
Google Scholar

Maciejewski M. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera red., Warszawa.
Google Scholar

Misala J. (1992), Polsko-Niemieckie powiązania gospodarcze w XX wieku, Warszawa.
Google Scholar

Misala J. (2001), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Warszawa.
Google Scholar

Misztal P. (2010), Hipoteza wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport. Doświadczenia Polski w okresie 1997-2009 [w:] Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia, J. Misala red., Warszawa.
Google Scholar

Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012.
Google Scholar

Salvatore D., Hatcher T. (1991), Inward Oriented and Outward Oriented Trade Strategies, ”Journal of Development Studies”, vol. 27, p. 7-25.
Google Scholar

Tyler W. (1981), Growth and Export Expansion in Developing Countries: Some Empirical Evidence, “Journal of Development Economics”, vol. 9, p. 121-130.
Google Scholar

United Nations Commodity Trade Statistics Database www.comtrade.un.org 15.05.2013.
Google Scholar

www.stat.gov.pl, 24.05.2013.
Google Scholar

Wysokińska Z., Witkowska J. (1999), Integracja europejska. Rozwój rynków, Warszawa-Łódź.
Google Scholar

Zielińska-Głębocka A. (2006), Teoria wymiany międzynarodowej [w:] T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa.
Google Scholar

Published

2014-11-21

How to Cite

Bukowski, S. I., & Garlińska-Bielawska, J. (2014). EKSPORT DO NIEMIEC JAKO CZYNNIK WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W LATACH 2000-2012. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(303). Retrieved from https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/187

Issue

Section

Economics