Efficiency of the Activities of County Labor Offices in Reducing Unemployment in the Central Macroregion of Poland in 2021

Authors

  • Adam Kucharski Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Badań Operacyjnych, Łódź, Polska image/svg+xml https://orcid.org/0000-0001-8699-7566
  • Ilona Lekka-Porębska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Badań Operacyjnych, Łódź, Polska image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.363.02

Keywords:

unemployment, central macroregion, counties, employment office, efficiency, DEA, tobit model

Abstract

The year 2021, from the point of view of the labor market and the economy in general, differs clearly from the last few years. The most important reason for this is the lifting of restrictions introduced due to the pandemic caused by the SARS‑COV–2 virus. One of the effects of restrictions was the deterioration of the situation on the labor market, which after all slowly began to recover. In that work, authors decided to present the situation in the labor market of the central macroregion in Poland in 2021 and to examine the effectiveness of actions taken to reduce unemployment by county labor offices in the aforementioned area. Efficiency study was carried out using the DEA model taking into account uncontrollable results. Next, authors assessed the significance and strength of the variables impact describing regional conditions on the performance indicator from the DEA model using the tobit model. The data were received from voivodship and county labor offices, the Central Statistical Office and the Ministry of Family and Social Policy.

The study showed that in 2021 the situation on the labor market improved (compared to 2020). Unemployment started to fall in the central macroregion, although these changes are not uniform in all poviats. Only one‑fifth of poviat labor offices converted inputs into results in an optimal way. Among the other offices, there was often a very strong efficiency. The tobit model indicated which variables significantly affect the effectiveness of poviat labor offices.

In author’s opinion, the inefficiency of employment offices is not only caused by solutions, that have been implemented. After the pandemic subsided, unfavorable phenomena were observed on the labor market, on which offices have little or no influence. These include a large increase in the share of the long‑term unemployed in the total number of unemployed and a large number of people who repeatedly register as unemployed. This group of the voluntarily unemployed is rarely interested in the activities of county labor offices addressed to them.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afonso A., Schuknecht L. (2006), Public sector efficiency, „European Central Bank Working Papers”, nr 581.
Google Scholar

Banker R.D., Morey R.C. (1986), Efficiency Analysis for Exogenously Fixed Inputs and Outputs, „Operations Research”, t. 34, nr 4, s. 513–521.
Google Scholar

Bazyl M., Gruszczyński M., Książek M., Owczarczuk M., Szulc A., Wiśniowski A., Witkowski B. (2012), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Brzezicki Ł. (2020), Przegląd badań dotyczących efektywności i produktywności polskiego szkolnictwa wyższego, prowadzonych za pomocą metody DEA i indeksu Malmquista, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia – Wroclaw Economic Review”, t. 26, nr 2, s. 19–40.
Google Scholar

Cantele S., Guerrini A., Campedelli B. (2016), Efficiency of Italian universities: the effect of controllable and non-controllable environmental and operational variables, „International Journal of Public Policy”, t. 12, nr 3–6, s. 243–260, http://doi.org/10.1504/IJPP.2016.10000542
Google Scholar

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, „European Journal of Operational Research”, t. 2, issue 6, s. 429–444, https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8
Google Scholar

Cichowicz E., Rollnik-Sadowska E. (2018), Metody pomiaru efektywności działania instytucji publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 518, s. 9–21, https://doi.org/10.15611/pn.2018.518.01
Google Scholar

Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. (2007), Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications and DEA-Solver Software, Springer, New York, https://doi.org/10.1007/978-0-387-45283-8
Google Scholar

Cordero-Ferrera J.M., Pedraja-Chaparro F., Santín-González D. (2010), Enhancing the inclusion of non-discretionary inputs in DEA, „Journal of the Operational Research Society”, t. 61, nr 4, s. 574–584, https://doi.org/10.1057/jors.2008.189
Google Scholar

Çalik A., Yapici Pehlivan N., Kahraman C. (2018), An integrated fuzzy AHP/DEA approach for performance evaluation of territorial units in Turkey, „Technological and Economic Development of Economy”, t. 24, nr 4, s. 1280–1302, http://doi.org/10.3846/20294913.2016.1230563
Google Scholar

Emrouznejad A., Yang G.-I. (2018), A Survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978–2016, „Socio-Economic Planning Sciences”, t. 61, s. 4–8, https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.01.008
Google Scholar

Esmaeili M. (2021), Super-Efficiency and Sensitivity Analysis in DEA for the Case of Exogenously Fixed Inputs, „Theory of Approximation and Applications”, t. 15, nr 1, s. 95–106, https://dorl.net/dor/20.1001.1.25382217.2021.15.1.8.7
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2021), Rewizja klasyfikacji NUTS 2016, https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/rewizja-klasyfikacji-nuts-2016/ [dostęp: 7.01.2023].
Google Scholar

Grmanová E., Strunz H. (2017), Efficiency of insurance companies: Application of DEA and Tobit analyses, „Journal of International Studies”, t. 10, nr 3, s. 250–263, http://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-3/18
Google Scholar

Guzik B. (2009), Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Harrison J., Rouse P., Armstrong J. (2012), Categorical and Continuous Non-Discretionary Variables in Data Envelopment Analysis: A Comparison of Two Single-stage Models, „Journal of Productivity Analysis volume”, t. 37, s. 261–276.
Google Scholar

Hosseinzadeh Lotfi F., Jahanshahloo G.R., Esmaeili M. (2007), Sensitivity analysis of efficient units in the presence of non-discretionary inputs, „Applied Mathematics and Computation”, t. 190, nr 2, s. 1185–1197, https://doi.org/10.1016/j.amc.2007.02.002
Google Scholar

Karmela Z. (2022), Efektywność wydatków na ochronę socjalną w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – analiza z wykorzystaniem metody DEA, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, nr 3, s. 31–60.
Google Scholar

Kasap Y., Konuk A., Gasimov R.N., Kiliç A.M. (2007), The Effects of Non-Controllable Factors in Efficiency Evaluation of Turkish Coal Enterprises, „Energy Exploration & Exploitation”, t. 25, nr 6, s. 429–450
Google Scholar

Kaya Samut P., Cafri R. (2016), Analysis of the Efficiency Determinants of Health Systems in OECD Countries by DEA and Panel Tobit, „Social Indicators Research”, t. 129, s. 113–132, https://doi.org/10.1007/s11205-015-1094-3
Google Scholar

Kosmaczewska J. (2011), Analiza efektywności gospodarowania gmin wiejskich w kontekście rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody DEA, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie”, nr 90, s. 131–141.
Google Scholar

Kucharski A. (2015), Efficiency of Using Research and Development Expeditures at Voivodship Level, „Entrepreneurship and Management”, t. XVI, nr 1, s. 97–112.
Google Scholar

Laskowska I., Żółtaszek A. (2021), Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Przekrój powiatowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Loikkanen H.A., Susiluoto I . (2002), An evaluation of economic efficiency of Finnish regions by DEA and Tobit models, 42nd Congress of the European Regional Science Association: „From Industry to Advanced Services – Perspectives of European Metropolitan Regions”, Dortmund, Germany, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve.
Google Scholar

Ludwiczak B. (2014), Efektywność wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach 2008–2012, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 40, s. 125–136.
Google Scholar

Majdzińska A. (2022), Obszary depopulacyjne w makroregionie centralnym i ich analiza pod kątem zaawansowania starości demograficznej w drugiej dekadzie XXI w., „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 59, s. 201–221, https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.59.13
Google Scholar

Maternowska M. (2021), Zmiany w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią. Wybrane zagadnienia, [w:] N. Iwaszczuk (red.), Wyzwania gospodarcze w czasie pandemii, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 27–33.
Google Scholar

Ministerstwo Finansów (2021), Przegląd wydatków publicznych na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, Warszawa, https://www.gov.pl/attachment/e6bb47e5-a5d9-44d1-973f-e030397c9d17 [dostęp: 7.01.2023].
Google Scholar

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (2022), Zadania Powiatowego Urzędu Pracy, Warszawa, https://www.gov.pl/web/rodzina/zadania-powiatowego-urzedu-pracy [dostęp: 7.01.2023].
Google Scholar

Mujasi P.N., Asbu E.Z., Puig-Junoy J. (2016), How efficient are referral hospitals in Uganda? A data envelopment analysis and tobit regression approach, „BMC Health Services Research”, t. 16, 230, https://doi.org/10.1186/s12913-016-1472-9
Google Scholar

Pisz I . (2021), Wielowymiarowy wpływ „czarnego łabędzia” – pandemii COVID–19 na funkcjonowanie łańcuchów dostaw, [w:] T. Rokicki (red.), Wyzwania logistyki we współczesnym świecie – COVID–19, transport, magazynowanie, opakowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 33–44.
Google Scholar

Prędki A. (2015), Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 235, s. 194–207.
Google Scholar

Roháčová V . (2015), A DEA based approach for optimization of urban public transport system, „Central European Journal of Operations”, t. 23, s. 215–233, http://doi.org/10.1007/s10100-013-0314-7
Google Scholar

Rollnik-Sadowska E. (2019), Efektywność instytucji publicznych – przykład powiatowych urzędów pracy w Polsce. Pojęcia, determinanty, metodyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
Google Scholar

Rój J. (2011), Ocena efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem podejścia nieparametrycznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 253, s. 143–153, http://doi.org/11089/654
Google Scholar

Sekuła A., Julkowski B. (2017), Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego – przegląd literaturowy wyników dotychczasowych badań w przestrzeni europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 477, s. 220–231.
Google Scholar

Tobin J. (1958), Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables, „Econometrica”, t. 26, nr 1, s. 24–36, https://doi.org/10.2307/1907382
Google Scholar

Urbaniak B. (2016), W poszukiwaniu recepty na złagodzenie skali bezrobocia długookresowego w Unii Europejskiej, [w:] J. Przywojska, I. Warwas (red.), Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 17(4) s. 145–160.
Google Scholar

Valadkhani A., Roshdi I., Smyth R. (2016), A multiplicative environmental DEA approach to measure efficiency changes in the world’s major polluters, „Energy Economics”, t. 54, s. 363–375, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2015.12.018
Google Scholar

Walczak M., Marcinkiewicz E. (2022), Data Envelopment Analysis in the Assessment of the Efficiency of Local Government Units: The Case of LAG “Polcentrum”, „European Management Studies”, t. 20, s. 236–251.
Google Scholar

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (2022), Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2021 roku, Kielce, https://wupkielce.praca.gov.pl/documents/146783/16979073/Analiza%20i%20ocena%20sytuacji%20na%20rynku%20pracy%20w%20woj.%20%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskim%20w%202021%20roku [dostęp: 7.01.2023].
Google Scholar

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (2022), Barometr zawodów – prognozy, https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach [dostęp: 7.01.2023].
Google Scholar

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (2022), Rynek pracy w województwie łódzkim w 2021 roku, Łódź, https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/9031560/9370470/Rynek%20pracy%20w%20woj%20%C5%82%C3%B3dzkim%20w%202021.pdf [dostęp: 7.01.2023].
Google Scholar

Wolny Z., Kempa A., Szymala W., Kasprzyk A. (2020), Lokalne rynki pracy w województwie łódzkim. Ocena stanu i analiza warunków rozwoju, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Zarbakhshnia N., Jaghdani T.J. (2018), Sustainable supplier evaluation and selection with a novel two-stage DEA model in the presence of uncontrollable inputs and undesirable outputs: a plastic case study, „The International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, t. 97, s. 2933–2945, https://doi.org/10.1007/s00170-018-2138-z
Google Scholar

Published

2023-08-31 — Updated on 2024-01-15

Versions

How to Cite

Kucharski, A., & Lekka-Porębska, I. (2024). Efficiency of the Activities of County Labor Offices in Reducing Unemployment in the Central Macroregion of Poland in 2021. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(363), 25–49. https://doi.org/10.18778/0208-6018.363.02 (Original work published August 31, 2023)

Issue

Section

Articles