Sposoby inicjowania i podtrzymywania kontaktu ze studentami na lekcji języka polskiego jako obcego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.04

Słowa kluczowe:

komunikacja na lekcji języka polskiego jako obcego (JPJO), komunikacja edukacyjna, dyskurs lekcyjny, lekcja JPJO, nauczanie JPJO, inicjowanie kontaktu ze studentem, podtrzymywanie kontaktu na lekcji

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie rejestru zachowań werbalnych (ustnych) lektorów, które zostały ukierunkowane na zainicjowanie kontaktu ze studentami, podtrzymanie uwagi oraz aktywizowanie uczestników zajęć w przestrzeni zinstytucjonalizowanej. Badano również wpływ tego rodzaju wypowiedzi lektorskich na sposób i jakość nauczania w zróżnicowanej etnicznie grupie. Analiza materiału badawczego, obejmującego dwanaście 90-minutowych nagrań (wraz z transkrypcjami) lekcji języka polskiego jako obcego (JPJO) przeprowadzonych w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, pozwoliła na opracowanie rejestru typowych, najczęstszych sytuacji komunikacyjnych, w których dochodziło do interakcji lektora ze studentami, jak również na dostrzeżenie i usystematyzowanie powtarzających się elementów wspólnych tworzących schematy komunikacyjne. Zaprezentowane badania mają charakter językoznawczo- glottodydaktyczny, stanowią jednocześnie niewielką część rozważań nad komunikacją edukacyjną w klasie językowej, które zostały zainicjowane w 2010 roku na potrzeby rozprawy doktorskiej.

Bibliografia

Janicka M., 2014, Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego, Warszawa.
Google Scholar

Komorowska H., 2001, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Mądry-Kupiec M., 2011, Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji, Kraków.
Google Scholar

Nocoń J., 1996, Podręcznik w komunikacji dydaktycznej, w: T. Rittel (red.), Dyskurs edukacyjny, Kraków, s. 257–264.
Google Scholar

Rachwałowa M., 1996, Formy adresatywne w literackim dyskursie szkolnym, w: T. Rittel (red.), Dyskurs edukacyjny, Kraków, s. 131–138.
Google Scholar

Synowiec H., 1996, Kultura języka nauczycieli w sytuacji lekcyjnej, w: T. Rittel (red.), Dyskurs edukacyjny, Kraków, s. 203–210.
Google Scholar

Zawadzka E., 2004, Nauczyciel języków obcych w dobie przemian, Kraków.
Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 1994, Struktura tekstu rozmowy potocznej, Katowice.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-19

Jak cytować

Kubacka, K. (2019). Sposoby inicjowania i podtrzymywania kontaktu ze studentami na lekcji języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 65–80. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.04