Jakie oblicza glottodydaktyki polonistycznej? Różnorodność i współzależność

Autor

  • Iwona Dembowska-Wosik Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-5787-4185

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.01

Słowa kluczowe:

język polski jako obcy, zawartość czasopisma

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie zawartości tekstów opublikowanych w niniejszym numerze czasopisma. Autorka pokrótce omawia wszystkie artykuły, w kolejności, w której występują, wskazując na wspólne wątki nie tylko w poszczególnych sekcjach, ale także pomiędzy tekstami o pozornie odległej tematyce.

Bibliografia

Domagała-Zyśk E., 2013, Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych, Lublin.
Google Scholar

Eelen G., 2001, A Critique of Politeness Theories, Manchester.
Google Scholar

ESOKJ: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, CODN, Warszawa.
Google Scholar

Hoffman E., 1995, Zagubione w przekładzie, Londyn.
Google Scholar

Klos Sokol L., 2015, Shortcuts to Poland, Warszawa.
Google Scholar

Kurcz I., 2000, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.
Google Scholar

Plebański J. K., 1862, Gramatyka i gramatycy, w: S. Orgelbrand (red.), Encyklopedia powszechna, Warszawa, t. X, s. 437–560.
Google Scholar

Van Deusen-Scholl N., 2003, Toward a Definition of Heritage Language: Sociopolitical and Pedagogical Considerations, „Journal of Language, Identity, and Education”, nr 2(3), s. 211–230.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1999, Język–umysł–kultura, Warszawa.
Google Scholar

Yokoyama, O., 1994, Iconic manifestations of interlocutor distance in Russian, „Journal of Pragmatics”, t. 22, s. 83–102.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-19

Jak cytować

Dembowska-Wosik, I. (2019). Jakie oblicza glottodydaktyki polonistycznej? Różnorodność i współzależność. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 9–26. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.01

Inne teksty tego samego autora