Studium porównawcze testów biegłości językowej w części Rozumienia ze słuchu (poziom B1)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.17

Słowa kluczowe:

testowanie, rozumienie ze słuchu, testy biegłości, język polski jako obcy

Abstrakt

Przedmiotem prowadzonych w niniejszym artykule analiz jest testowanie sprawności rozumienia ze słuchu w ramach wystandaryzowanych testów biegłości, których funkcją jest określenie i ocena umiejętności językowych zdającego na danym poziomie zaawansowania. Punktem odniesienia są kryteria poprawności testu, a w szczególności trafność treści, rozumiana obecnie jako zgodność ze zaktualizowanym opisem wskaźników biegłości zawartym w uzupełnionej wersji Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (CEFR Companion Volume with new descriptors, 2020). Analizie poddano testy na poziomie progowym – B1. Sposoby testowania, zastosowane teksty oraz konstrukcja egzaminów sprawdzających rozumienie polszczyzny mówionej porównane zostały z testami certyfikatowymi z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Odwołanie się do osiągnięć w testowaniu języków światowych pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące możliwości udoskonalenia sposobów testowania rozumienia ze słuchu w ramach egzaminów z języka polskiego. Wyniki analiz wskazują na potrzebę wprowadzenia do testów z języka polskiego większej liczby krótkich tekstów, które będą zróżnicowane pod względem gatunkowym np. fragmentów rozmów (oficjalnych, towarzyskich, rodzinnych), ogłoszeń, reklam, zapowiedzi, fragmentów programów telewizyjnych itd., co pozwoliłoby lepiej wykorzystać formułę egzaminu. W części aplikacyjnej artykułu zamieszczono także propozycje przykładowych jednostek testu, które stanowią egzemplifikację proponowanych rozwiązań.

Bibliografia

Bachman L. F.,1990, Fundamental considerations in language testing, Oxford.
Google Scholar

Bachman L. F., Palmer A.,1996, Language Testing in Practice, Oxford.
Google Scholar

Buck G., 1991, The testing of listening comprehension: an introspective study, „Language Testing”, t. 8 (1), s. 67–91.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/026553229100800105

Buck G., 2001, Assessing Listening, Cambridge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511732959

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Companion Volume with New Descriptors, Strasbourg 2020.
Google Scholar

Davis A., 1983, Konstruowanie testów językowych, w: J. P. B. Allen, S. Pit Corder, A. Davies (red.), J. Rusiecki (red. wyd. polskiego), Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, t. 2, Warszawa, s. 280–345.
Google Scholar

Engram D., 1983, Assessing Proficiency: An Overview on Some Aspects of Testing, w: K. Hyltenstam, M. Pienemann (red.), Modelling and Assessing Second Language Acquisition, s. 215–276.
Google Scholar

Field J., 2008, Listening in the Language Classroom, Cambridge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511575945

Komorowska H., 2002, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Prizel-Kania A., 2010, Teksty i konteksty w testowaniu sprawności słuchania (na podstawie egzaminów certyfikatowych), w: G. Zarzycka, G. Rudziński (red.), Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, Łódź, s. 591–598.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E. (red. i oprac.), 2005, Przewodnik po egzaminach certyfikatowych, Kraków.
Google Scholar

Walsh B. W., Betz N. E., 1985, Tests and assessment, New Jersey.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Prizel-Kania, A. (2022). Studium porównawcze testów biegłości językowej w części Rozumienia ze słuchu (poziom B1) . Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 261–278. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.17