Sposoby zdobywania i przetwarzania informacji w ujęciu neurobiologicznym i kulturowym. Przykład studentów chińskich uczących się języka polskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.10

Słowa kluczowe:

nauczanie języka polskiego jako obcego, strategie prawopółkulowe, styl poznawczy, język chiński

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje kwestie wpływu uwarunkowań neurobiologicznych oraz czynników kulturowych na sposoby zdobywania i przetwarzania informacji, co z kolei determinuje wybór sposobów uczenia się. W artykule omówiona została kwestia preferencji półkulowych w kontekście edukacyjnym. Podstawą wywodu oraz przyczynkiem do podjęcia badań sondażowych jest hipoteza, że osoby wychowane w kulturze chińskiej i posługujące się językiem mandaryńskim jako ojczystym częściej stosują strategie prawopółkulowe niż przedstawiciele kultury Zachodu, których język ojczysty różni się znacząco od mandaryńskiego w zakresie systemu fonetyczno-fonologicznego, leksyki, pisma oraz gramatyki. 

W części badawczej zaprezentowano wyniki obserwacji i badań sondażowych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów polonistycznych pochodzących z Chin. Podstawowy cel obserwacji stanowiła identyfikacja stosowanych przez nich metod i technik uczenia się. Wnioski płynące z badań zostały zinterpretowane w oparciu o czynniki kulturowe (język ojczysty i praktyki społeczne), które w sposób szczególny mogą wpływać na wybór strategii prawopółkulowych w procesie uczenia się języka obcego. 

Bibliografia

Afek J., Gut A., 2017, O chińskim modelu wczesnej edukacji dziecięcej w kontekście międzykulturowych badań psychologicznych, „Roczniki Humanistyczne”, nr 65(9), s. 5–28. DOI 10.18290/rh.2017.65.9-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2017.65.9-1

Berko Gleason J., Bernstein Ratner N., 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.
Google Scholar

Boski P., 2010, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa.
Google Scholar

Budohoska W., Grabowska A., 1994, Dwie półkule – jeden mózg, Warszawa.
Google Scholar

Cao F., Vu M., Chan D.H.L., Lawrence J.M., Harris L.N., Guan Q., Xu Y., Perfetti C.A., 2013, Writing affects the brain network of reading in Chinese: A functional magnetic resonance imaging study. „Human Brain Mapping”, 34 (7), s. 1670–1684. DOI: 10.1002/hbm.22017
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/hbm.22017

Cieszyńska-Rożek J., 2013, Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków.
Google Scholar

Durham W., 1991, Coevolution – genes, culture, and human diversity, Stanford.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9781503621534

Gazzaniga M.S., 2011, Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, Sopot.
Google Scholar

Grabowska A., 2012, Lateralizacja funkcji psychicznych w mózgu człowieka, w: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.), Mózg a zachowanie, Warszawa, s. 443–488.
Google Scholar

Hall E., 1976/2001, Poza kulturą, Warszawa.
Google Scholar

Jacoby M., 2016, Chiny bez makijażu, Warszawa.
Google Scholar

Jianquiao G., Gang P., Bingjiang L., Yi W., Yan Z., Zhendong N. i in., 2015, Cross-language differences in the brain network subserving intelligible speech, Proceedings National Academy of Sciences of the USA, t. 112:10, s. 2972–2977. DOI: 10.1073/pnas.1416000112
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1416000112

Kohn L., 2012, Taoizm. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

Markus H., Kitayama S., 1993, Kultura i ja. Implikacje dla celów poznawczych, emocji i motywacji, „Nowiny Psychologiczne, nr 3, s. 5–70.
Google Scholar

Matsumoto D., Juang l., 2007, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk.
Google Scholar

Nisbett R.E., 2010, Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ, Sopot.
Google Scholar

Nisbett R.E., 2015, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?, Sopot.
Google Scholar

Nisbett R.E., Peng K., Choi I., Norenzayan A., 2001, Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition, ,,Psychological Review”, nr 108, s. 291–310. DOI: 10.1037/0033-295x.108.2.291
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.2.291

Norenzayan A., Smith E., Kim B.J, Nisbett R.E., 2002, Cultural preferences for formal versus intuitive reasoning, „Cognitive Science”, nr 26, s. 653–684. DOI 10.1016/S0364-0213(02)00082-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1207/s15516709cog2605_4

Panasiuk J., 2017, Neurobiologiczne podstawy mowy, w: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk, s. 359–409.
Google Scholar

Stanulewicz D., 2018, Język a kultura i środowisko, w: E. Czaplewska (red.), Logopedia międzykulturowa, Gdańsk, s. 26–39.
Google Scholar

Szeląg E., 2012, Mózgowe mechanizmy mowy, w: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.), Mózg a zachowanie, Warszawa, s. 489–524.
Google Scholar

Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Prizel-Kania, A. (2021). Sposoby zdobywania i przetwarzania informacji w ujęciu neurobiologicznym i kulturowym. Przykład studentów chińskich uczących się języka polskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 145–157. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.10