Bramy przyszłości u Verne’a. Rozwijanie umiejętności opisu przedmiotu

Autor

  • Monika Válková Maciejewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Studium Języka i KulturyPolskiej dla Cudzoziemców, Collegium Maius, ul. Fredry 10, p. 13, 61-701 Poznań https://orcid.org/0000-0002-5267-4846

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.18

Słowa kluczowe:

język polski jako obcy, glottodydaktyka polonistyczna, opis, kształcenie umiejętności pisania

Abstrakt

Celem ogólnym artykułu jest opisanie sposobu na kształtowanie kompetencji tekstotwórczej u cudzoziemców uczących się języka polskiego, szczegółowym zaś przedstawienie strategii tworzenia jednej z form wypowiedzi pisemnej jaką jest opis (moją szczególną uwagę skupi przedmiot), na przykładzie tekstu literackiego Paryż XX wieku autorstwa Juliusza Verne’a. Studium zbudowano z trzech części: pierwsza zajmuje się teorią struktury opisu, druga umieszcza formę tę w przestrzeni glottodydaktyki polonistycznej, trecia zaś, w postaci aneksu z propozycją ćwiczeń, przestawia konkretne sposoby na kształtowanie umiejętności opisywania rzeczywistości u słuchaczy kursu języka polskiego jako obcego (poziom B2).  

Bibliografia

Bajor E., Madej E., 2006, Wśród Ludzi i ich spraw. Język polski dla cudzoziemców, Łódź.
Google Scholar

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assesment, Companion volume, 2020 https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 (dostęp: 23.07.2021).
Google Scholar

Dakowska M., 2001, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Dąbska E.G., Lipińska E., 2016, Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania, Kraków.
Google Scholar

Dobesz U., Pasieka M., 2007, Polski? Bardzo chętnie!, Wrocław.
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., 2018, Wokół aktów i gatunków mowy, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 25, s. 111–122 https://doi.org/10.18778/0860- 6587.25.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.25.10

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Guzy A., Niesporek-Szamburska B., 2013, Uczniowskie zmagania ze słowem. O pisaniu dłuższej formy wypowiedzi na różnych poziomach nauczania, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Partinentia”, t. 4, nr 140, s. 45–63.
Google Scholar

Hamon P., 1983, Czym jest opis?, „Pamiętnik literacki”, t. 74, nr 1, s. 195–220.
Google Scholar

Jochimczyk M., 2016, Kształcenie sprawności pisana w wybranych podręcznikach do nauki języka niemieckiego, „Języki Obce w Szkole”, nr 2 http://jows.pl/artykuly/ksztalcenie-sprawnosci-pisania-w-wybranych-podrecznikach-do-nauki-jezyka-niemieckiego (dostęp: 30.07.2021).
Google Scholar

Kłakówna J., 1993, Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas IV–VI. Metodyczny podręcznik nauczyciela, Kraków.
Google Scholar

Komorowska H., 1993, Podstawy metodyki nauczania języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Kondrat D., 2018, Jak twórczo wykorzystać czytanie, „Języki Obce w Szkole”, nr 2 http://jows.pl/artykuly/jak-tworczo-wykorzystac-czytanie (dostęp: 30.07.2021).
Google Scholar

Lipińska E., 2006, Z polskim na ty, Kraków.
Google Scholar

Lipińska E., 2016, Pisanie – sprawność niezbędna w kształceniu językowym, „Języki Obce w Szkole”, nr 2 http://jows.pl/artykuly/pisanie-%E2%80%93-sprawnosc-niezbedna-w-ksztalceniujezykowym (dostęp: 30.07.2021).
Google Scholar

Markiewicz H., 1995, Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku, Warszawa.
Google Scholar

Podstawa programowa. Język polski https://podstawaprogramowa.pl/szkola-podstawowa-iv-viii/jezyk-polski (dostęp: 29.02.2020).
Google Scholar

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, 2011, W. Miodunka (red.), Kraków.
Google Scholar

Ruszer A., 2011, Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Kraków.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Sławiński J., 1981, O opisie, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, t. 55, nr 1, s. 119–138.
Google Scholar

Verne J., 1997, Paryż w XX wieku, Warszawa.
Google Scholar

https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/opis.html (dostęp: 08.05.2021).
Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/sjp/opis;2495602 (dostęp: 08.05.2021).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Válková Maciejewska, M. (2021). Bramy przyszłości u Verne’a. Rozwijanie umiejętności opisu przedmiotu. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 269–284. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.18