Rodzaj gramatyczny w polszczyźnie i w językach wschodniosłowiańskich. Rozważania na marginesie biernika

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.07

Słowa kluczowe:

rodzaj gramatyczny, język polski, języki wschodniosłowiańskie, biernik

Abstrakt

We współczesnym językoznawstwie polonistycznym współistnieje kilka ujęć kategorii rodzaju gramatycznego: tradycyjne, wywodzące się ze szkoły starożytnej oraz nowsze. W ujęciu tradycyjnym występuje trójczłonowy podział na rodzaje gramatyczne, tj. męski, żeński i nijaki, a jego podstawę stanowi mianownik liczby pojedynczej. Podobnie jest we wszystkich językach wschodniosłowiańskich. W polszczyźnie – w przeciwieństwie do innych języków słowiańskich – istnieje dodatkowo rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. W ujęciach nowszych podstawę podziału na rodzaje gramatyczne stanowi biernik i dopełniacz. W ujęciu biernikowym występuje pięć rodzajów gramatycznych: męskoosobowy, męskożywotny, męskonieżywotny, żeński i nijaki, natomiast w koncepcji dopełniaczowej wyodrębnia się cztery klasy rodzajowe w liczbie pojedynczej i pięć klas w liczbie mnogiej. Tego typu propozycje opisu rodzaju gramatycznego są obce innym językom słowiańskim, w tym wschodniosłowiańskim, choć istnieje w nich rozbudowana kategoria żywotności, czego przykładem jest biernik. W językach wschodniosłowiańskich rzeczowniki żywotne wszystkich rodzajów gramatycznych otrzymują w bierniku liczby mnogiej końcówki fleksyjne synkretyczne z dopełniaczem. We współczesnej polszczyźnie natomiast wyodrębnianie klasy rzeczowników żywotnych w liczbie mnogiej jest nieistotne z fleksyjnego punktu widzenia. Różnice te są przyczyną interferencji i błędów językowych zarówno Polaków uczących się języków wschodniosłowiańskich, jak i wschodnich Słowian, przyswajających język polski.

Bibliografia

Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa.
Google Scholar

Bobrowski I., 2005, Rodzaj gramatyczny rzeczownika a jego liczba. „Język Polski” LXXXV, s. 83–89.
Google Scholar

Cieślikowa A. (red.), 2002, Mały słownik odmiany nazw własnych, Kraków.
Google Scholar

Dąbrowska A., Dobesz U, Pasieka M., 2010, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa.
Google Scholar

Dejna K., 1993, Dialekty polskie, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Jarceva V.N. (red.), 1990, Lingvisticzieskij encilopiediczieskij słovar’, Moskwa.
Google Scholar

Kaleta Z., 1995, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.
Google Scholar

Kempf Z., 1978, Próba teorii przypadków, cz. I. Opole.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1984, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Kowalewski J., 2017, Język polski na Ukrainie w perspektywie glottodydaktycznej, Kraków.
Google Scholar

Krawczuk A., 2020, Rodzaj gramatyczny w nauczaniu polszczyzny Ukraińców: perspektywa z „wewnątrz” i z „zewnątrz systemu językowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, s. 133–154 https://orcid.org/0000-0003-4087-3562
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.07

Kreja B., 1973, O rodzaju gramatycznym polskich rzeczowników. „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 4: Językoznawstwo, s. 233–248.
Google Scholar

Kuryłowicz J., 1987, Studia językoznawcze, Warszawa.
Google Scholar

Laskowski R., 1998, Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Laskowski R., 1998, Zaimek, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Mańczak W., 1956, Ile jest rodzajów w języku polskim? „Język Polski” XXXIV, s. 116–121.
Google Scholar

Miodunka W. (red.), 1992, Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, Kraków.
Google Scholar

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 1994–2005, H. Zgółkowa (red.), Poznań.
Google Scholar

Pyzik J., 2011, Przygoda z gramatyką, Kraków.
Google Scholar

Riley T.G., 1999, It’s Alive: Grammatical Animacy in Polish, Czech and Russian, Seattle: University of Washington.
Google Scholar

Saloni Z., 1976, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, w: R. Laskowski (red.), Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Saloni Z., 2001, Czasownik polski. Odmiana. Słownik, Warszawa.
Google Scholar

Słownik współczesnego języka polskiego, 1995, B. Dunaj (red.), Kraków.
Google Scholar

Stefańczyk W.T., 2007, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Kraków.
Google Scholar

Stefańczyk W.T., 2015, Zmiany we współczesnym polskim systemie fleksyjnym (na materiale rzeczownikowym i przymiotnikowym), „LingVaria”, nr 2 (20), s. 97–106 https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.08
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.08

Stefańczyk W.T., 2019, O rodzaju żeńskim we współczesnym języku polskim. „Kwartalnik Polonicum”, nr 31/32, s. 46–51.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/et.2019.31.257

Swan O., 1988, Facultative Animacy in Polish. A Study in Grammatical Gender Formation, Pittsburgh.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5195/CBP.1988.104

Tokarski J., 2001, Fleksja polska, Warszawa.
Google Scholar

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, 2003, S. Dubisz (red.), Warszawa.
Google Scholar

Urbańczyk S., 1984, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa.
Google Scholar

Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, 2001, J. Podracki (red.), Warszawa.
Google Scholar

Włodarczyk H., 2009, Lingwistyka na polonistyce krajowej i zagranicznej w dobie filozofii informatyczno-logicznej, „LingVaria”, s. 64–79.
Google Scholar

Wojdak P., 2020, Dwurodzajowe jednostki rzeczownikowe M2/M3 z obocznością -a/-u w D.lp.. Modelowanie relacji między końcówkami a alternantami rodzajowymi na podstawie frekwencji. „Język Polski”, C 3, s. 29–42 https://dx.doi.org/10.31286/JP.100.3.3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31286/JP.100.3.3

Zaliznjak A.A., 1964, K voprosu o grammaticzieskich katiegoriach roda i oduszevliennosti v sovriemiennom russkom jazykie. „Voprosy jazykoznanija”, nr 4, s. 25–40.
Google Scholar

Zaliznjak A.A., 1967, Russkoje imiennoje slovoizmienienije, Moskwa.
Google Scholar

Zaron Z., 2004, Aspekty funkcjonalne polskiej kategorii rodzaju. Charakterystyka fleksyjna, Warszawa–Puńsk.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Stefańczyk, W. T. (2021). Rodzaj gramatyczny w polszczyźnie i w językach wschodniosłowiańskich. Rozważania na marginesie biernika. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 105–116. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.07