Rozwijanie kompetencji międzykulturowej za pomocą książek o Polsce napisanych przez cudzoziemców

Autor

  • Justyna Zych Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00–927 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-4346-5313

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.05

Słowa kluczowe:

kompetencja międzykulturowa, komunikacja międzykulturowa, dialog międzykulturowy, język polski jako obcy, książki cudzoziemców o Polsce

Abstrakt

W artykule szczegółowo zanalizowane zostały – z perspektywy podejścia międzykulturowego do nauczania języków obcych – dwie książki autorstwa cudzoziemców poświęcone kulturze polskiej: Berlin-Warszawa-Express. Pociąg do Polski (2013) Steffena Möllera i Jestem Kazu. Japończyk w Polsce (2017) Kazutaki Sasakiego. Autorka uzasadnia, dlaczego tego rodzaju teksty stanowią znakomity materiał do rozwijania kompetencji międzykulturowej na zajęciach języka polskiego jako obcego, której definicję i metody kształtowania przypomina w artykule. Podkreśla, że książki obcokrajowców stwarzają na lekcji możliwość poznawania nie tylko kultury polskiej, ale także kultur reprezentowanych przez autorów tych publikacji, a ponadto pozwalają uczącym się na naturalne wypowiedzi na temat swoich rodzimych kultur w kontekście porównań z kulturą polską. Artykułowi towarzyszą autorskie propozycje ćwiczeń ukierunkowanych na dialog międzykulturowy w procesie nauczania polszczyzny, które oparte zostały na wybranych fragmentach omawianych książek. 

Bibliografia

Aleksandrowicz-Pędich L., 2005, Międzykulturowość na lekcjach języków obcych, Białystok.
Google Scholar

Bandura E., 2007, Nauczyciel jako mediator międzykulturowy, Kraków.
Google Scholar

Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.
Google Scholar

Białek M., 2009, Kształcenie międzykulturowe w edukacji językowej, Wrocław.
Google Scholar

Boski P., 2010, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa.
Google Scholar

Byram M., 1997, Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon.
Google Scholar

Byram M., 1997, Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence, Clevedon.
Google Scholar

Byram M., Barrett M., Ipgrave J. i in., 201 1, Autobiografia spotkań międzykulturowych, tłum. M. Kositorny, Warszawa https://rm.coe.int/autobiografi-a-spotkanmiedzykulturowych/16806bf02f (dostęp: 01.08.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.36602/jebs.2021.v08.01.09

Chutnik M., 2007, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Kraków.
Google Scholar

Gębal P.E., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa.
Google Scholar

Glondys D. Bednarczyk M., 2020, Komunikacja międzykulturowa albo lepiej nie wychodź z domu, Kraków.
Google Scholar

Hofstede G. i in., 2011, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, Warszawa.
Google Scholar

Karpińska-Musiał B., 2015, Międzykulturowość w glottodydaktyce, Gdańsk.
Google Scholar

Kossakowska-Pisarek S., 2016, Wyzwania dla nauczyciela jako mediatora kulturowego w procesie kształcenia kompetencji interkulturowej, w: A. Jaroszewska i in. (red.), Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania, Warszawa, s. 53–63.
Google Scholar

Kucharczyk R., 2020, Językowe działania mediacyjne na lekcjach języka obcego. Od teorii do praktyki dydaktycznej, „Języki Obce w Szkole” nr 2/2020, s. 5–14 http://jows.pl/artykuly/jezykowe-dzialania-mediacyjne-na-lekcjach-jezyka-obcego (dostęp: 01.08.2021).
Google Scholar

Meyer E., 2014, The Culture Map. Breaking Through The Invisible Boundaries of Global Business, New York.
Google Scholar

Möller S., 2013, Berlin-Warszawa-Express. Pociąg do Polski, Poznań.
Google Scholar

Myczko K., 2005, Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego, w: M. Mackiewicz (red.), Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Poznań, s. 27–35.
Google Scholar

Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych od praktyki do praktyki, Poznań.
Google Scholar

Sasaki K., 2017, Jestem Kazu. Japończyk w Polsce, Bydgoszcz.
Google Scholar

Simmel G., 1975, Obcy, w: id., Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa, s. 504–512.
Google Scholar

Spychała-Wawrzyniak M., 2016, Trening interkulturowy podczas lekcji języka obcego na przykładzie języka hiszpańskiego, w: A. Jaroszewska i in. (red.), Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania, Warszawa, s. 77–93.
Google Scholar

Torenc M., 2007, Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław.
Google Scholar

Wilczyńska W., 2005, Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej?, w: M. Mackiewicz (red.), Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, Poznań, s. 15–26.
Google Scholar

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., 2019, Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Poznań.
Google Scholar

Zarzycka G., 2000, Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, Łódź.
Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2015, Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce, Katowice.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Zych, J. (2021). Rozwijanie kompetencji międzykulturowej za pomocą książek o Polsce napisanych przez cudzoziemców. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 75–92. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.05