Poziom B2 jako węzłowy etap w osiąganiu biegłości językowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.02

Słowa kluczowe:

poziom średnio zaawansowany, specyfika, wymagania językowe, analiza wypowiedzi uczących się na B2

Abstrakt

Tekst ukazuje specyfikę B2 jako poziomu ilościowo i jakościowo różniącego się znacznie od niższego średniego, tj. B1. Analizę zapisów wymagań zawartych w dokumentach europejskich i polskich poprzedza przypomnienie nomenklatury i opisów wcześniej stosowanych w odniesieniu do tego stopnia biegłości. Autorki zwracają uwagę na obniżanie/się wymagań na B2, co w konsekwencji niebezpiecznie zbliża go w nieuprawniony sposób do B1, choć, jak z opisów wynika, powinien wyraźnie ciążyć ku C1. W końcowej części, w ramach rekonansu badawczego, analizie ilościowo-jakościowej poddano kilkanaście prac egzaminacyjnych z B2, która wykazała, iż jedynie po części spełniają one kryteria poziomu.

Bibliografia

Dąbrowska A., 1998, Co to znaczy ‘student średnio zaawansowany’?, w: Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, B. Ostromęcka-Frączak (red.), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 10, s. 143–152.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Gaszyńska-Magiera M. i in., 1999, Testy biegłości ’98. Koncepcja teoretyczna i organizacja, w: W. Miodunka, J. Rokicki, Oswajanie chrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków, s. 103–116.
Google Scholar

Kiklewicz A., 2008, Dwanaście funkcji języka, „LingVaria”, nr 6, s. 9–27.
Google Scholar

Komorowska H., 2005, Testowanie językowych osiągnięć uczniów – trudności i zagrożenia, „Języki Obce w Szkole”, nr 6, s. 41–51.
Google Scholar

Lipińska E., 2000, Program nauczania blokowego dla stopnia podstawowego (IV – Threshold) intensywnego trzytygodniowego kursu w Szkole Letniej, „Przegląd Polonijny”, z. 2, s. 103–113.
Google Scholar

Lipińska E., 2015, Umiejętność tworzenia tekstów pisanych w „Europejskim systemie opisu kształcenia Językowego” i „Standardach wymagań egzaminacyjnych”, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle „Standardów wymagań egzaminacyjnych” oraz „Europejskiego systemu kształcenia językowego”. Monografia zbiorowa, Kraków, s. 81–107.
Google Scholar

Lipińska E., 2019, Dwa w jednym – grupy wielopoziomowe: uczący się zróżnicowani pod względem umiejętności językowych, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych. Monografia zbiorowa, Kraków, s. 47–70.
Google Scholar

Lipińska E., Dąmbska G., 2016, Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania, Kraków.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2013, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego, Kraków.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2019, Z domu lub ze szkoły – grupy mieszane: uczący się zróżnicowani ze względu na sposób i kontekst opanowania języka, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych. Monografia zbiorowa, Kraków, s. 25–46.
Google Scholar

Martyniuk W., 1992, Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego. Propozycja systemu certyfikatowego, w: W. Miodunka (red.), Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kraków, s. 157–174.
Google Scholar

Miodunka W., 1998, Polskie i zagraniczne podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie średnim, w: B. Ostromęcka-Frączak (red.), Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 10, s. 183–193.
Google Scholar

Ostromęcka-Frączak B., 2004, Jak Słowianie mówią po polsku?, w: A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wrocław, s. 29–36.
Google Scholar

Poszytek P., 2005, Europejski system opisu kształcenia językowego – ocenianie i testowanie sprawności językowych, „Języki Obce w Szkole”, nr 6, s. 94–99.
Google Scholar

Przewodnik po egzaminach certyfikatowych, 2005, red. i oprac. A. Seretny, E. Lipińska, Kraków.
Google Scholar

Rabiej A., Banach M., 2020, Testowanie biegłości językowej uczniów wieku szkolnym na przykładzie języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 26, s. 451–467.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.26

Schmitt N., Schmitt D., 2014, A reassessment of frequency and vocabulary size in L2 vocabulary Teaching, „Language Teaching”, nr 47 (4), s. 484–503.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0261444812000018

Seretny A., 2015a, Umiejętność rozumienia tekstów pisanych – „Europejski system opisu kształcenia językowego” a „Standardy wymagań egzaminacyjnych”, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle „Standardów wymagań egzaminacyjnych” oraz „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Monografia zbiorowa, Kraków, s. 57–88.
Google Scholar

Seretny A., 2015b, W ciemnościach tunelu, czyli o zjawisku leksykalnego plateau, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 89–106.
Google Scholar

Seretny A. 2015c, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788376386041

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Standardy wymagań egzaminacyjnych, PKPZJPjO, 2003, 2016, Warszawa.
Google Scholar

Szelc-Mays M., 2016, Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Wersje językowe podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego, w: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Monografia zbiorowa, Kraków, s. 209–221.
Google Scholar

Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999, Kraków.
Google Scholar

Vademecum egzaminatora (materiały do użytku wewnętrznego), red. i oprac. E. Lipińska, A. Seretny, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 2004, Warszawa.
Google Scholar

Zawadowska-Kittel E, 2012, Efekt zwrotny (washback) – próba opisu zjawiska, „The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies”, nr 65, s. 65–101.
Google Scholar

https://www.cambridgeenglish.org/images/28906-alte-can-do-docment.pdf (dostęp: 07.07.2021)
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Seretny, A., & Lipińska, E. (2021). Poziom B2 jako węzłowy etap w osiąganiu biegłości językowej. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 21–46. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.02

Inne teksty tego samego autora