Ocena gospodarki odpadami w Żaganiu – czy jest możliwe optymalizowanie kosztów przy dobrych wynikach gospodarki odpadami?

Autor

  • Marta Mazurkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.07

Słowa kluczowe:

gospodarka komunalna, odpady, polityka ochrony środowiska, optymalizacja kosztów

Abstrakt

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do poważniejszych wyzwań, którym stara się sprostać gmina. W artykule przedstawiono najważniejsze podstawy i uregulowania prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Na przykładzie gminy Żagań podjęto próbę oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi. W tym celu poddano analizie trzy inne gminy. Na podstawie przeprowadzonych analiz: decyzyjnej, retrospektywnej, zgromadzonych dokumentów sformułowano wnioski i odpowiedź na pytanie: „Czy jest możliwe optymalizowanie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi przy dobrych wynikach zagospodarowania odpadów?”. Zaproponowano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów. Rozważono potrzebę wdrożenia recyklingu odpadów biodegradowalnych. Autorka artykułu koncentruje się na aspekcie ekonomicznym zagospodarowania odpadów, przytacza możliwe rozwiązania w sferze gospodarki odpadami, a także podkreśla znaczącą rolę edukacji społeczeństwa w tej kwestii.

Bibliografia

Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Google Scholar

Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006.
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE L 312 z 22.11.2008).
Google Scholar

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
Google Scholar

Janik W., Paździor A., Paździor M., Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska, Lublin 2017.
Google Scholar

Kosowski P., Analiza ekonomiczna. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym, Materiały dla uczestników studium, 2010.
Google Scholar

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167).
Google Scholar

Uchwała nr XXVIII/99/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim (Dz.U. Województwa Lubuskiego z 2016 r., poz. 222).
Google Scholar

Uchwała sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003–2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007–2010 (M.P. z 2003 r. Nr 33, poz. 433).
Google Scholar

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, 1629).
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496 i 1693).
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174).
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 i 1000).
Google Scholar

http://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-program-zapobiegania-powstawaniu-odpadow/ [dostęp: 1.03.2019].
Google Scholar

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zagan/ [dostęp: 1.02.2019].
Google Scholar

http://www.bip.zagan.pl/291/3071/ [dostęp: 2.03.2019].
Google Scholar

http://www.bip.zagan.pl/291/3360/ [dostęp: 2.03.2019].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Mazurkiewicz, M. (2018). Ocena gospodarki odpadami w Żaganiu – czy jest możliwe optymalizowanie kosztów przy dobrych wynikach gospodarki odpadami?. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 53(4), 111–129. https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.07

Numer

Dział

Artykuły naukowe