O czasopiśmie

Czasopismo Gospodarka w Praktyce i Teorii ukazywało się od 1997 r. Zostało stworzone w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego z myślą o popularyzacji osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomii, a w szczególności w celu demonstrowania związków teorii z praktyką gospodarczą. Ostatni numer czasopisma opublikowano w 2018 roku.

Punktacja MNiSW (2020): 20 pkt.

Proces recenzji

1. Artykuły podlegają wstępnej kwalifikacji przez redaktorów tematycznych. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu redakcja bierze pod uwagę następujące kwestie:

  • Czy tematyka artykułu jest zbieżna z profilem czasopisma?
  • Czy poruszane zagadnienia są aktualne i czy prowadzona analiza wnosi nowe spojrzenie na prezentowany temat?
  • Czy analiza jest dobrze osadzona w teorii ekonomii?
  • Czy w tekście znajdują się odwołania do najnowszych publikacji?
  • Czy tekst napisany jest poprawnie pod względem językowym?
2. Zakwalifikowane teksty są kierowane przez redakcję do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza instytucji afiliacji autora.
3. W procesie recenzowania przestrzega się zasady double-blind.
4. Recenzje są sporządzane wg wzoru określonego przez redakcję.
5. Recenzje przyjmuje i rozpatruje redakcja.
6. W przypadku jednej lub większej liczby recenzji negatywnych (tj. zakończonych wnioskiem "nie publikować"), redakcja odmawia publikacji artykułu. W pozostałych przypadkach redakcja prosi autora/autorów o pisemne ustosunkowaniu się do recenzji.
7. Artykuł jest kierowany do druku przez redakcję po otrzymaniu odpowiedzi autora/autorów na recenzje i ich i rozpatrzeniu.

 

Polityka otwartego dostępu

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy emailowe wprowadzone na stronę internetową czasopisma są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych czasopisma; nie są one wykorzystywane do żadnych innych celów oraz nie są przekazane stronom trzecim.