Niespójność systemu emerytalnego i systemu rentowego w Polsce

Autor

  • Wiktor Błoch Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.02

Słowa kluczowe:

system emerytalny, system rentowy, stopa zastąpienia

Abstrakt

Celem artykułu jest przeanalizowanie problemu niespójności systemu rentowego i emerytalnego w Polsce pod względem wysokości otrzymywanych świadczeń. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej scharakteryzowano system rentowy, koncentrując się na sposobie ustalania wysokości świadczeń. Następnie przedstawiono ewolucję systemu emerytalnego, zwracając uwagę na zmiany wynikające z reformy wprowadzonej w 1999 roku. W trzeciej części przeprowadzono dwie symulacje kształtowania się relacji świadczenia rentowego do wynagrodzenia, uwzględniając zarobki oraz staż pracy ubezpieczonego. Otrzymane wyniki porównano ze stopami zastąpienia osiąganymi w systemie emerytalnym. Podkreślono fakt, że zasady ustalania wysokości świadczeń w systemie rentowym są znacznie korzystniejsze. W ostatniej części przedstawiono propozycje zmian systemowych prowadzące do zwiększenia spójności obu systemów i zredukowania relatywnych różnic w wysokości otrzymywanych świadczeń.

Bibliografia

European Commission, The 2015 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013–2060), Brussels 2015.
Google Scholar

Góra M., System emerytalny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Google Scholar

Kołosowska B., Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004.
Google Scholar

Muszalski W., Ubezpieczenie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Google Scholar

Oręziak L., OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
Google Scholar

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).
Google Scholar

http://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy dostęp: 15.06.2019
Google Scholar

https://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/system-emerytalny/ dostęp: 15.06.2019
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Błoch, W. (2018). Niespójność systemu emerytalnego i systemu rentowego w Polsce. Gospodarka W Praktyce I Teorii, 53(4), 27–39. https://doi.org/10.18778/1429-3730.53.02

Numer

Dział

Artykuły naukowe