Transformations the Seats of Rural Communes into Cities – Expectations of Local Authorities in the Context of Urbanization

Authors

  • Justyna Szymańska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Katowice https://orcid.org/0000-0001-7488-7941

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.354.04

Keywords:

urbanization, rural communes, transformations of seats of communes, cities

Abstract

Nowadays, urbanization is an increasingly common phenomenon. In many countries, the number of cities and urban population is steadily increasing. Therefore, the topic of attention becomes the search for the reasons for the transformation of rural communes’ seats into cities. Local authorities are the main initiators of these changes, therefore the expectations of local authorities regarding them are also interesting. The main objectives of the article are to identify the expectations of local authorities related to the transformation of the seats of rural communes into cities and to determine to what extent this change affects the benefits expected by local authorities. Motivations for trans­formations and the expected benefits resulting from them were analyzed on the example of seven communes in Poland: Urzędów, Mielno, Wiślica, Radoszyce, Otyń, Łagów, Józefów nad Wisłą. For this purpose, the characteristics of selected communes were made, and then, using a structured interview, the reasons for the change of the seat of the commune and the expectations of the local authorities were indicated. The conducted research shows that in most cases the local authorities expect mainly the increase in the prestige of the town and the acquisition of new sources of financing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bański J. (red.) (2013) , Polska wieś w perspektywie 2050 roku, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. 33, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Brol R. (1996), Procesy urbanizacji wsi polskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
Google Scholar

Chmieliński P. (2015), Czynniki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich, [w:] A. Sikorska (red.), Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 17–24.
Google Scholar

Churski P., Perdał R. (2008), Czynniki rozwoju społeczno gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej, [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 4, s. 21–32.
Google Scholar

Czornik M. (2004), Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Czornik M. (2008), Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Falkowski J. (1993), Przekształcenia funkcjonalno strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Google Scholar

Feltynowski M. (2015), Badanie zależności między planowaniem przestrzennym a typem funkcjonalnym gmin wiejskich w obszarze bipolarnym Warszawy i Łodzi, „Biuletyn KPZK”, nr 257–258, s. 207–221.
Google Scholar

GUS – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [dostęp: 3.12.2020].
Google Scholar

Heffner K., Gibas P. (2014), Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich w województwie śląskim, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Katowice.
Google Scholar

Jałowiecki B. (1978), Społeczne zasady funkcjonowania miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Google Scholar

Jasienica P. (1978), W Wiślicy, [w:] P. Jasienica (red.), Słowiański rodowód, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 233–254.
Google Scholar

Jewtuchowicz A., Sokołowicz M., Zasina J. (2016), Zrozumieć fenomen miasta, [w:] A. Nowakowska (red.), Ekomiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19–28.
Google Scholar

Kociuba D. (2020), Zmiany granic administracyjnych miast w Polsce – efekty przestrzenne i społeczno-ekonomiczne, „Studia Miejskie”, nr 33, s. 99–113.
Google Scholar

Musiał W. (2010), Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków.
Google Scholar

Niedzielski E. (2015), Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 2, s. 84–93.
Google Scholar

Niedzielski E., Rzeszutek J. (2010), Rozwój obszarów wiejskich na terenach popegeerowskich, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. 12, nr 5, s. 146–152.
Google Scholar

Parysek J. J. (2008), Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast, [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 11–26.
Google Scholar

Postanowienie z 19 (31) grudnia 1869, ogłoszone 1 (13 stycznia) 1870 (Dziennik Praw, rok 1869, t. 69, nr 239, s. 471).
Google Scholar

Rajchel D. (2018), Zmiana granic administracyjnych miasta metodą pokonania bariery przestrzennej na przykładzie Opola i Rzeszowa, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 8, s. 85–102, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.
Google Scholar

Rakowski W. (1975), Procesy urbanizacji wsi na przykładzie woj. warszawskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Rodzoś J., Wesołowska M. (2013), Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 13, s. 133–151.
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. z 2015 r., poz. 1083).
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1134).
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. z 2017 r., poz. 1427).
Google Scholar

Stanny M., Rosner A., Kozdroń E. (2016), Changes in the Spatial Distribution of the Level and Dynamics of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4(173), s. 29–47.
Google Scholar

Szymańska D., Biegańska J. (2011), Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, „Studia Miejskie”, t. 4, s. 13–38.
Google Scholar

The World Bank (2020), Urban Development, https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview [dostęp: 30.11.2020].
Google Scholar

United Nations (2018), 2018 Revision of World Urbanization Prospects, https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html [dostęp: 30.11.2020].
Google Scholar

Wójcik M. (2019), Funkcje wsi. Ewolucja koncepcji i współczesne wyzwania badawcze, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. 53, s. 7–18, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Zegar J. (2016), Esej o rozwoju rolnictwa i wsi we współczesnych uwarunkowaniach, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. 42, s. 9–22, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Published

2021-08-11

How to Cite

Szymańska, J. (2021). Transformations the Seats of Rural Communes into Cities – Expectations of Local Authorities in the Context of Urbanization. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(354), 56-80. https://doi.org/10.18778/0208-6018.354.04

Issue

Section

Articles