WPŁYW KRYZYSU ŚWIATOWEGO NA RYNEK PRZEDSIĘBIORSTW START-UP

Authors

  • Agata Gemzik-Salwach Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Keywords:

krys światowy, start-up, innowacyjność

Abstract

Celem artykuły była analiza wpływu kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up. W artykule postawiono następującą hipotezę badawczą: rynek przedsiębiorstw start-up w Polsce został w mniejszym stopniu dotknięty skutkami światowego kryzysu finansowego aniżeli rynek tych przedsiębiorstw na świecie. W relacji do tak sformułowanej hipotezy przyjęto dwa problemy badawcze: wpływ skutków globalnego kryzysu finansowego na rynek przedsiębiorstw start-up na świecie oraz wpływ skutków globalnego kryzysu finansowego na rynek przedsiębiorstw start-up w Polsce.

Analizie poddano zmiany w populacji firm start-up w wybranych krajach, badano wielkość inwestycji venture capital, liczbę nowych podmiotów, podmiotów wyrejestrowywanych w poszczególnych latach oraz ich strukturę. W badaniach pod uwagę wzięto okres lat 2007–2012, odnosząc większość danych do roku 2007, jako obrazującego stan gospodarki przed globalnym kryzysem. Zagadnienia te są kluczowe z punktu widzenia wskazania konsekwencji kryzysu światowego dla grupy przedsiębiorstw start-up.

Przeprowadzone badania dowiodły prawidłowości postawionej hipotezy badawczej. Rynek przedsiębiorstw start-up w Polsce został w mniejszym stopniu dotknięty skutkami światowego kryzysu finansowego niż w wielu innych krajach. O negatywnych skutkach wpływu kryzysu finansowego na rynki światowe świadczy m. in. spadek udziału inwestycji venture capital w tworzeniu PKB, zmniejszająca się gwałtownie liczba powstających nowych przedsiębiorstw i rosnąca liczba bankrutujących. W Polsce wpływ kryzysu światowego na ten rynek również jest widoczny, ale siła jego oddziaływania jest zdecydowanie mniejsza. Jeżeli chodzi o liczbę powstających przedsiębiorstw to trend w Polsce jest zdecydowanie rosnący. Od 2003 r. można obserwować, z drobnymi załamaniami, zwiększającą się liczbę tworzonych przedsiębiorstw start-up. Z kolei liczba podmiotów wyrejestrowywanych wzrosła na tynku krajowym z latach 2009 i 2011, czyli w tych najbardziej dotkniętych kryzysem. Pomimo to, liczba tworzących się nowych przedsiębiorstw była w tym czasie większa od liczby przedsiębiorstw bankrutujących. Taka zależność nie wystąpiła w wielu innych badanych krajach.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Business Demography 2012, Office for National Statistics UK, 21012.
Google Scholar

Buszko M., Newconnect – nowy rynek wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] G. Rosa (red.), Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodar-czego, Uniwersytet Szczeciński, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 593.
Google Scholar

Cumming D. J., Fleming G., Johan S. A., Institutional Investment in Listed Private Equity, „Euro-pean Financial Management” 2011, no. 17.
Google Scholar

Cumming D. J., Walz U., Private Equity Returns and Disclosure around the World, „Journal of International Business Studies” 2010, no. 41.
Google Scholar

Duda J., Wolak-Tuzimek A., Ventures capital jako źródło finansowania inwestycji małych i śred-nich przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomia menedżerska” 2008, nr 3.
Google Scholar

Entrepreneurship at a Glance 2013, OECD Statistics Directorate, OESD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance_2226694 [dostęp: 13.07.2013].
Google Scholar

Jasińska E., Uwarunkowania kryzysu gospodarczego w organizacji na tle procesów globalizacyj-nych, [w:] G. Rosa (red.), Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 593.
Google Scholar

Kapitał na start: finansowanie start-upów 2011, Lewiatan Business Angels, Warszawa 2012.
Google Scholar

Metrick A., Yasuda A., The Economics of Private Equity Funds, „Review of Financial Studies” 2010, no. 23.
Google Scholar

OECD: poziom przedsiębiorczości rośnie pomimo kryzysu, http://forsal.pl/artykuly/623999, oecd_poziom_przedsiebiorczosci_rosnie_mimo_kryzysu.html [dostęp: 13.07.2013].
Google Scholar

Pająk T., Venture capital. Rozwój rynku w Polce i zagranicą, [w:] Od start-up’u do dojrzałego przedsiębiorstwa. Czynniki determinujące sukces inwestycji w rozwój firmy, Secus Wsparcie Biznesu, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Katowice 2012.
Google Scholar

Panfil M., Fundusze Private Equity, Difin, Warszawa 2005.
Google Scholar

Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r., Ministerstwo gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, Warszawa 2013.
Google Scholar

Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
Google Scholar

Stroiński R. T., Prager I., Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital w Polsce. Zbiór rekomendacji legislacyjnych i rynkowych, www.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/16425.pdf [dostęp: 22.07.2013].
Google Scholar

Tackling the financial crisis, http://ec.europa.eu/competition/recovery/financial_sector.html [dostęp: 11.07.2013].
Google Scholar

Vries B. J. G., Sandner P., Venture Capital and the Financial Crisis: An Empirical Study across Industries and Countries, [w: ] D. J. Cumming (red.), Oxford Handbook of Venture Capital, Oxford University Press, Oxford 2012.
Google Scholar

Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997.
Google Scholar

Zelek A. (red.), Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce – raport z badań screeningowych 2011, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2012.
Google Scholar

Published

2014-02-17

How to Cite

Gemzik-Salwach, A. (2014). WPŁYW KRYZYSU ŚWIATOWEGO NA RYNEK PRZEDSIĘBIORSTW START-UP. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(300). Retrieved from http://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/91

Issue

Section

Finance