Nauczanie kultury oraz języka przez obrazy i słowa (na przykładzie multimodalnego projektu „Lubimy Lublin”)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.02

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka, kultura, multimodalność

Abstrakt

Dość dużą popularnością na współczesnych kursach języka polskiego cieszy się zintegrowane nauczanie języka i kultury, o czym świadczą liczne publikacje, które służą właśnie temu celowi. W niniejszym artykule omawiamy założenia projektu Lubimy Lublin, który także łączy testowanie i rozwijanie sprawności komunikacyjnych z przekazywaniem wiedzy o lokalnej kulturze. Projekt odznacza się multimodalnym charakterem, obejmując filmy oraz związane z nimi zadania językowe o bogatej szacie graficznej. Projekt jest silnie zakorzeniony w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego, a zarazem może dostarczać inspiracji do opracowywania kolejnych filmowo-tekstowych lekcji, które będą służyły nauczaniu języka i kultury.

Bibliografia

Brzeziński J., Chrupczalska-Laskowska A., Dziak A., Hudy W., Maliszewski B., 2021, Lubimy Lublin, lubimylublin.umcs.pl [11.12.2022].
Google Scholar

Burzyńska-Kamieniecka A., Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2005, Z Wrocławiem w tle, Wrocław.
Google Scholar

Butcher A., Maliszewski B., Przechodzka G., Rzeszutko-Iwan M., Trębska-Kerntopf A., 2009, Wokół Lublina, Lublin.
Google Scholar

Cichoń A., 2018, Kultura regionalna w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum”, nr 28/29, s. 67–71.
Google Scholar

Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2010, Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa.
Google Scholar

Dembowska-Wosik I., Strzelecka A., Zawada A., 2011, Spacerkiem po Łodzi i okolicy, Łódź.
Google Scholar

Dobesz U., 2004, Spacery po Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczania, ocenianie (ESOKJ), 2003, Warszawa.
Google Scholar

Foland-Kugler M., 2001, Uczymy polskiego na Wschodzie, Warszawa.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.
Google Scholar

Handzel A., 2014, Content and language integrated learning jako metoda ułatwiająca przełamywanie bariery komunikacyjnej w nauczaniu języka, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 21, s. 145–152.
Google Scholar

Komorowska H., 1993, Podstawy metodyki nauczania języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Kubicka E. (red.), 2021, Truchcikiem z Kopernikiem, Toruń.
Google Scholar

Miodunka W., Wróbel J., 1968, Polska po polsku, Warszawa.
Google Scholar

Piekot T., Żurek A., 2008, Ideologie w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, w: I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M., Poprawa (red.), Ideologie w słowach i obrazach, Wrocław, s. 206–219.
Google Scholar

Prizel-Kania A., Bucko D., Majcher-Legawiec U., Sowa K., 2016, Po polsku po Polsce, Kraków.
Google Scholar

Rzeszutko-Iwan M., 2016, Przekaz wiedzy, czyli nauczanie specjalistycznej odmiany języka – w kontekście pedagogiki CLIL, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23, s. 97–113, http://doi.org/10.18778/0860-6587.23.08
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.08

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Szamryk K., 2019, Spacerem po Białymstoku, Białystok.
Google Scholar

Szelc-Mays M., 2010, Witamy na Podkarpaciu, Rzeszów.
Google Scholar

Wieczorek I. (red.), 2014, Poznajmy się w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1999, Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach, przeł. T. Kornacki, w: A. Wierzbicka, Język, umysł, kultura, Warszawa, s. 228–269.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1999, Emocje. Język i „skrypty kulturowe”, przeł. T. Dobrzyńska, w: A. Wierzbicka, Język, umysł, kultura, Warszawa, s. 163–227.
Google Scholar

Zarzeczny G., Piekot T., 2010, Inny punkt widzenia – treści kulturowe w podręcznikach oczami cudzoziemców, w: P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz (red.), Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa, s. 199–206.
Google Scholar

Žák-Caplot K., 2021, Warszawa dla początkujących, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Maliszewski, B. (2022). Nauczanie kultury oraz języka przez obrazy i słowa (na przykładzie multimodalnego projektu „Lubimy Lublin”). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 17–30. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.02