Z glottodydaktycznego warsztatu. Aplikacja wiedzy o prawach człowieka na zajęciach z języka polskiego jako obcego na poziomie A1

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.23

Słowa kluczowe:

nauczanie języka polskiego jako obcego, wiedza o prawach i wolnościach człowieka, materiały dydaktyczne, kształcenie CLIL

Abstrakt

Artykuł porusza kwestię adaptacji wiedzy o prawach człowieka na zajęciach języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym. Przedstawia możliwości zastosowania języka obcego jako narzędzia do zdobycia wiedzy w zakresie praw człowieka. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji przykładowych ćwiczeń. Podstawę materiałową stanowią dokumenty prawne: Powszechna deklaracja praw człowieka (1948), Deklaracja praw dziecka (1959) oraz Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty (1960). W koncepcji zajęć wykorzystano podejście dydaktyczne CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe). 

Bibliografia

Domagała A., Florczak A., 2018, Prawa człowieka. Materiały edukacyjne, Wrocław.
Google Scholar

Domagała A., Krawczak-Chmielecka A., Mikulska-Jolles A., 2018, Wokół dyskryminacji. Materiały edukacyjne, Wrocław.
Google Scholar

Gębal P., 2016, Od dydaktyki tekstów specjalistycznych do dydaktyki potrzeb i działań komunikacyjnych. Kierunki i koncepcje dydaktyki specjalistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 23, s. 19–33.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.02

Handzel A., 2014, Content and language integrated learning jako metoda ułatwiająca przełamywanie bariery komunikacyjnej w nauczaniu języków obcych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 21, s. 145–152.
Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Turek P. (red.), 2011, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Kłoskowska A., 2005, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa.
Google Scholar

Lister J., 1993, Prawa człowieka. Jak o nich uczyć, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
Google Scholar

Malinowski B., 2006, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
Google Scholar

Okoń W., 2001, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 3, Warszawa.
Google Scholar

Pacholski M., Słaboń A., 2001, Słownik pojęć socjologicznych, wyd. 2, Kraków.
Google Scholar

Pieńkos J.,1999, Podstawy juryslingwistyki: Język w prawie – prawo w języku, Warszawa.
Google Scholar

Podsiadło-Dacewicz I. (red.), 2005, Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, Warszawa.
Google Scholar

Rzeszutko-Iwan M., 2016, Przekaz wiedzy, czyli nauczanie specjalistycznej odmiany języka – w kontekście pedagogiki CLIL, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 23, s. 97–113
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.08

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Wróblewski B., 1948, Język prawny i prawniczy, Kraków.
Google Scholar

Deklaracja praw dziecka http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html (dostęp: 8.09.2021).
Google Scholar

Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1960.html (dostęp: 20.04.2020).
Google Scholar

Materiały graficzne https://pixabay.com/pl/ (dostęp: 20.04.2020).
Google Scholar

Powszechna deklaracja praw człowieka http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html (dostęp: 20.04.2020).
Google Scholar

Powszechna deklaracja praw człowieka w różnych językach https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx (dostęp: 20.04.2020).
Google Scholar

Projekt Angéliki Dass pt. „Humanae” https://www.ted.com/talks/angelica_dass_the_beauty_of_human_skin_in_every_color/transcript?language=pl (dostęp: 20.04.2020).
Google Scholar

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”: http://civilitas.org.pl/ (dostęp: 20.05.2020).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Jurewicz-Nowak, M. (2021). Z glottodydaktycznego warsztatu. Aplikacja wiedzy o prawach człowieka na zajęciach z języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 341–351. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.23