Język medycyny (medyczny) – dyskusja nad definicją

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.14

Słowa kluczowe:

język medycyny (medyczny), nomenklatura terminologiczna, metodyka nauczania języków specjalistycznych, sprawności językowe, glottodydakyka specjalistyczna

Abstrakt

W niniejszym tekście podjęta została dyskusja nad zdefiniowaniem pojęcia polski język medycyny (medyczny) dla celów glottodydaktyki. Artykuł składa się z sześciu części. W pierwszej kolejności omówiono dotychczasowe założenia teoretyczne nauczania polskiego języka medycyny (medycznego). Następnie zaprezentowano sposoby opisu języka medycznego na gruncie glottodydaktyki angielskiej, francuskiej i niemieckiej. W kolejnej części znalazły się metodologiczne i lingwistyczne założenia materiałów glottodydaktycznych przeznaczonych do kształcenia specjalistycznego. W czwartej części zarysowano definicję pojęcia medycyny w kategoriach semantycznych oraz syntaktycznych. Piąta część poświęcona została legislacyjnemu rozumieniu polskiego języka medycyny (medycznego). Rozważania te prowadzą do prezentacji konkluzji i wskazań dla glottodydaktyki polonistycznej w części szóstej. Wyniki analiz wykazały, iż zagadnienie opisu języka polskiego do celów specjalistycznych jest bardzo złożonym procesem. Niezbędne są dalsze badania, dotyczące m.in. warstwy stylistycznej polskiego języka medycyny (medycznego), kompetencji socjolingwistycznej, socjokulturowej i realioznawczej.  

Bibliografia

Abakarova N., 2010, Le français médical – le travail en perspective https://crefeco.org/intraweb/download/1_all_abakarova.pdf (dostęp: 28.04.2021).
Google Scholar

Baylon Ch., Mignot X., 1994, La communication, Ed. Nathan, Paryż.
Google Scholar

Chłopicka M., Pukas-Palimaka D., 1988, Założenia lingwistyczne i metodyczne drugiej części podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd Polonijny”, z. 2, s. 119–129.
Google Scholar

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., 1996, Nauczanie języka specjalistycznego a nie tylko terminologii, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 7/8, B. Ostromęcka-Frączak (red.), s. 69–80.
Google Scholar

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., 1979, Z zagadnień nauczania odmiany specjalistycznej języków obcych (na przykładzie nauczania języka medycznego studentów polonijnych), „Przegląd Polonijny” V, z. 4, s. 73–82.
Google Scholar

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., 1981, Założenia metodyczne i lingwistyczne podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd Polonijny” VII, z. 1, s. 57–67.
Google Scholar

Doroszewski J., 2007, Komunikacja pacjenta z lekarzem – literatura, stanowiska, problemy, w: M. Kącka (oprac.), Językowe, psychologiczne i etyczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem, Warszawa, s. 41–62.
Google Scholar

Doroszewski J., 2010, Język nauki i praktyki medycznej, w: M. Milewska-Stawiana, E. Rogowska-Cybulska (red.), Polskie języki: o językach zawodowych i środowiskowych: materiały VII Forum Kultury Słowa), Gdańsk, s. 299–319.
Google Scholar

Dudley-Evans T., St. John M., 1998, Developments in ESP: A Multidisciplinary Approach, Cambridge.
Google Scholar

Ferguson G., 2013, English for Medical Purposes, w: B. Paltridge, S.Starfield (red.), The Handbook of English for Specific Purposes, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/9781118339855.ch13

Gajewska E., Sowa M., 2014, LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych, Lublin.
Google Scholar

Karenberg A., 2007, Fachsprache Medizin im Schnellkurs, Stuttgart.
Google Scholar

Kokot U., 2001, Klasyfikacja tekstów medycznych, w: A. Kątny (red.), Języki fachowe – problemy dydaktyki translacji, Olecko, s. 57–69.
Google Scholar

Kostrzewa Z., 2011, Leksykon wyrazów i zwrotów lekarskich, Łódź.
Google Scholar

Kumaniecki F., 1977, Słownik łacińsko-polski, Warszawa.
Google Scholar

Ligara B., Szupelak W., 2012., Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Kraków.
Google Scholar

Magajewska M., 2016, Specjalistyczny język medyczny w multimedialny kurs języka zawodowego dla pielęgniarek, „Acta Uniniversitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23, G. Zarzycka, M. Biernacka (red.), s. 199–213.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.23.16

Müldner-Nieckowski P., 2014, Uwagi o odmianach języka lekarskiego, w: A. Kozłowska, A. Świątek (red.), Znaczenie, tekst, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, Warszawa, s. 299–412.
Google Scholar

Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., Dobór materiału językowego do nauczania obcokrajowców polskiego języka medycznego, „Acta Uniniversitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 2, s. 28–38.
Google Scholar

Sowa M., 2013, Wprowadzenie, „Neofilolog”, nr 41/1, s. 5–6.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/n.2012.38.1.1

Thommes D., 2015, Wie viel Sprache braucht der Arzt? w: D. Borowski i in. (oprac.), Leitfaden Deutsch für Medizinerinnen und Mediziner, s. 11–27.
Google Scholar

Wojnicki S., 1991, Nauczanie języków obcych do celów zawodowych, Warszawa.
Google Scholar

Bilicka B., Leśniak A., 2013 Język polski dla cudzoziemców: dialogi i ćwiczenia dla studentów stomatologii, Szczecin.
Google Scholar

Bilicka B., 2018, Witaj w Polsce! Podręcznik do nauki języka polskiego dla studentów medycyny, Szczecin.
Google Scholar

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., Turek-Fornelska K., 1991, Co Panu dolega? Komunikacyjny podręcznik języka medycznego dla obcokrajowców, Kraków.
Google Scholar

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., Turek-Fornelska K., 2015, Co Panu dolega? Podręcznik z płytą CD do nauczania cudzoziemców języka polskiego na studiach medycznych. Poziom B2/C1, Kraków.
Google Scholar

Danecka-Chwals A., Chłopicka M., Pukas-Palimąka D., 1981, O człowieku po polsku. Podręcznik języka medycznego dla obcokrajowców, Kraków.
Google Scholar

Gałat E., 2018, Anatomia – język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B, Kraków.
Google Scholar

Janeczko D., Kędziora A., Lubelska, E. Orzechowski, 2013, Materiały do nauczania języka polskiego w szkole medycznej dla obcokrajowców. Poziom podstawowy, Kraków.
Google Scholar

Janowska M., Sikorska Ś., 2007, Proszę oddychać. Materiały do nauczania medycznego języka polskiego. Część I–III, Warszawa.
Google Scholar

Jezierksa J., Skwarczyńska H., Zalewska-Maciąg D., 1974, Język polski (wybór tekstów z ćwiczeniami dla grup medycznych), Łódź.
Google Scholar

Jurek T., 2007, Proszę mi powiedzieć, co się stało? Podręcznik języka polskiego dla studentów medycyny, Poznań.
Google Scholar

Lechowicz J., Podsiadły J., 1998, Chcę studiować medycynę. Język polski dla cudzoziemców – kandydatów na studia medyczne, Łódź.
Google Scholar

Ławnicka-Borońska M., 2013, Język polski w medycynie. A Guide to Polish in Medical Practice, Warszawa.
Google Scholar

Rogala D., Terka B., Burzyńska M., Gruchała W., Rodzińska W., Wawrzeń M., 2019, U lekarza. Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego. Poziom A2–B2, Kraków.
Google Scholar

Swoboda-Rydz U., 2016, Język polski dla stomatologów, Warszawa.
Google Scholar

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000184/O/D20120184.pdf (dostęp: 13.04.2021).
Google Scholar

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970280152/O/D19970152.pdf (dostęp: 13.04.2021).
Google Scholar

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091080908 (dostęp: 09.04.2021).
Google Scholar

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/medycyna;3939269.html (dostęp: 13.04.2021).
Google Scholar

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/egzamin-z-jezyka-polskiego-dla-lekarzy-cudzoziemcow286534200 (dostęp: 09.04.2021).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Oczko, P. (2021). Język medycyny (medyczny) – dyskusja nad definicją. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 207–219. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.14