Czy rosyjski jest bardziej „angielski” niż polski? O zapożyczeniach w języku informatycznym w aspekcie glottodydaktycznym

Autor

  • Viktoriia Hudy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-031 Lublin https://orcid.org/0000-0003-0864-0566

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.27

Słowa kluczowe:

język specjalistyczny, zapożyczenia, język informatyczny

Abstrakt

Dzięki powszechnej globalizacji specjaliści z różnych dziedzin, zwłaszcza wysoko wykwalifikowani, mogą bez problemu znaleźć zatrudnienie poza granicami swojego kraju. Polska znajduje się wśród państw, których rynek pracy jest coraz bardziej atrakcyjny dla wielu cudzoziemców. Dotyczy to także branży IT, od lat przyciągającej specjalistów z krajów byłego Związku Radzieckiego. Interesujące jest zatem – wydaje się – porównanie wpływu języka angielskiego, będącego podstawą języka specjalistycznego tej branży, na język polski i rosyjski. W artykule autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy anglicyzmy występujące w polskim i rosyjskim języku informatycznym są takie same. Pragnie także pokazać stopień przyswojenia przykładowych zapożyczeń w obu omawianych językach i omówić wynikające z tych obserwacji implikacje dla glottodydaktyki polonistycznej.

Bibliografia

Dunin-Dudkowska A., 2013, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie 70-lecia, w: A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska (red.), 70 lat polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje, Lublin, s. 191–204.
Google Scholar

Erova S. N., 2007, Istorija zaimstvovanij slov v russkom jazyke, w: Učenye zapiski, vyp. 2(51), Hudžand, s. 155–160.
Google Scholar

Komorowska H., 2003, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Krajka J., 2016, Czy korpus prawdę Ci powie? O wykorzystaniu korpusów w nauczaniu języka do celów zawodowych, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, s. 34–38.
Google Scholar

Krysin L. P., 1996, Inojazyčnye slova v sovremennoj žizni, Moskva.
Google Scholar

Krysin L. P., 2004, Russkoe slovo, svoe i čužoe: Issledovanija po sovremennomu russkomu jazyku i sociolingvistike, Moskva.
Google Scholar

Luciński K., 2000, Anglicyzmy w języku polskim i rosyjskim, Kielce.
Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld E., 2006, Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków.
Google Scholar

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, 1999, A. Markowski (red.), Warszawa.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Słownik informatyczny angielsko-polski, 1991, A. Marciniak., M. Jankowski (red.), Warszawa–Poznań.
Google Scholar

Šanskij N. M., 2009, Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka, Moskva.
Google Scholar

Walczak B., 1987, Między snobizmem i modą, a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Poznań.
Google Scholar

Witaszek-Samborska M., 1992, Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie, Poznań. Analizy i raporty / Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki,
Google Scholar

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki [4.04.2018].
Google Scholar

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Cudzoziemcy-w-Polsce-przybywa-informatykow-medykow-i-specjalistow [4.04.2018].
Google Scholar

https://www.rp.pl/artykul/1122154-Brakuje-informatykow--Deficyt-siega-50-tys-specjalistow [4.04.2018].
Google Scholar

https://www.computerworld.pl/slownik [1.04.2018]
Google Scholar

https://greenforest.com.ua/journal/read/osoblivosti-anglijskoi-u-galuzi-it [2.04.2018]
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Hudy, V. (2019). Czy rosyjski jest bardziej „angielski” niż polski? O zapożyczeniach w języku informatycznym w aspekcie glottodydaktycznym. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 399–411. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.27