Frazy przyimkowe i ich opis leksykograficzny w słownikach niemieckich i niemiecko-polskich – spojrzenie glottodydaktyczne

Autor

  • Hanna Burkhardt Humboldt-Universität zu Berlin, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik und Hungarologie, Fachgebiet Westslawische Sprachen, Dorotheenstr. 65, 10117 Berlin, Niemcy https://orcid.org/0000-0002-0753-5150
  • Alina Jurasz Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław, Polska https://orcid.org/0000-0001-5179-606X

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.24

Słowa kluczowe:

temporalne frazy przyimkowe, kolokacje, ekwiwalencja, partner kontekstowy, ankiety, dydaktyka akademicka

Abstrakt

Przedmiotem analizy są temporalne frazy przyimkowe, tj. typowe, najczęściej binarne połączenia wyrazowe o statusie kolokacji, składające się z przyimka i rzeczownika, np. auf Dauer, auf die Dauer, bei längerer Dauer. Ustalona łączliwość tych połączeń kolokacyjnych, uwarunkowanych gramatycznie i funkcjonalnie, stanowi w procesie dydaktycznym dla nienatywnych użytkowników języka niemieckiego jeden z największych problemów językowych. W referacie przedstawione zostaną wyniki analiz zarówno słowników ogólnych i dwujęzycznych w odniesieniu do wybranych syntagm przyimkowych, jak i autentycznych tekstów w Narodowym Korpusie Języka Czeskiego oraz wyniki ankiety. Ponadto przedstawiony zostanie wzorcowy artykuł słownikowy dla fraz przyimkowych w powstającym niemiecko-polskim słowniku kolokacji oraz omówiony problem ekwiwalencji analizowanych fraz.

Bibliografia

Bahns J., 1993, Word Partnerships – Kollokationsübungen für die Wortschatzarbeit, „Zielsprache Englisch“, z. 13, s. 7–12.
Google Scholar

Bahns J.,1996, Kollokationen als lexikographisches Problem: Eine Analyse allgemeiner und spezieller Lernerwörterbücher des Englischen, Tübingen.
Google Scholar

Barlow M., 2004, Software for Corpus Access and Analysis, w: J. Sinclair (red.), How to Use Corpora in Language Teaching, Amsterdam–Philadelphia, s. 205–221.
Google Scholar

Brdar-Szabó R., 2010, Nutzen und Grenzen der kontrastiven Analyse für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, w: H. J. Krumm, Ch. Fandrych, B. Hufeisen, C. Riemer (red.), Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Hanbuch. Bd 1. (Handbooks of linguistics and communications science; 35.1/35.2). Berlin–New York, s. 518–531.
Google Scholar

Burkhardt H., Jurasz A., 2013, Koncepcja metodologiczno-leksykograficzna słownika kolokacji niemiecko-polskich, w: J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Lublin, t. 2, s. 39–46.
Google Scholar

Burkhardt H., Jurasz A., 2016, Zu einigen Problemen der Darstellung von Kollokationen im deutschpolnischen Kollokationswörterbuch, w: I. Bartoszewicz i in. (red.), Sprachen und Kulturen im Kontakt (7), Wrocław–Dresden, s. 37–49.
Google Scholar

Dinsel S., 2006, Präpositionen, Ismaning.
Google Scholar

Engel U. i in., 1999, Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Heidelberg, t. 1.
Google Scholar

Hausmann F. J., 1984, Wortschatzlernen ist Kollokationenlernen. Zum Lehren und Lernen französischer Wortverbindungen, „Praxis des neusprachlichen Unterrichts“, t. 31, s. 395–406.
Google Scholar

Konecny Ch., 2010, Von ‘hinkenden’ Stühlen, ‘tanzenden’ Zähnen und ‘verlorenen’ Verkehrsmitteln. Erfassung und Darstellung italienischer lexikalischer Kollokationen für deutschsprachige L2-Lerner (auf der Grundlage des „Dizionario di base della lingua italiana – DIB“), w: A. Dykstra, T. Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV. Euralex International Congress, Leeuwarden, s. 1207–1221.
Google Scholar

Reder A., 2006, Kollokationen in der Wortschatzarbeit, Wien.
Google Scholar

Steyer K., 1998, Kollokationen als zentrales Übersetzungsproblem – Vorschläge für eine Kollokationsdatenbank Deutsch-Französisch / Französisch-Deutsch auf der Basis paralleler und vergleichbarer Korpora, w: D. Bresson (red.), Lexikologie und Lexikographie Deutsch- Französisch. (=Cahiers d´Études Germanique 35), Aix-en-Provence: Université Lumière, s. 95–113.
Google Scholar

Steyer K., 2008, Kollokationen in deutschen Wörterbüchern und in der deutschen Wörterbuchforschung, „Lexicographica“, t. 24, Tübingen: Niemeyer, s. 185–207.
Google Scholar

Steyer K., Hein K., 2018, Usuelle satzwertige Wortverbindungen und gebrauchsbasierte Muster, w: S. Engelberg i in. (red.), Wortschätze, Dynamik, Muster, Komplexität, „Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache“, s. 107–129.
Google Scholar

Taragońska J., 2016, Zur Erfassung der Kollokationen in Vokabeltaschenbüchern und Vokabelheften für DaF-Lernende, „Prace Językoznawcze“, t. XVIII, nr 4, s. 145–172.
Google Scholar

Chodera J., Kubica S., Bzdęga A., 2007, Podręczny słownik niemiecko-polski, Warszawa, wyd. XIX.
Google Scholar

Czochralski J., Ludwig K. D., 1999, Słownik frazeologiczny niemiecko-polski, Warszawa.
Google Scholar

Duden 11, 2002, Duden – Redewendungen: Wörterbuch der deutschen Idiomatik, Mannheim, 12 t.
Google Scholar

Duden, 2011, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim-Zürich 2011, wyd. 7.
Google Scholar

DWDS [online], https://www.dwds.de/wb/wdg, [28.08.2019].
Google Scholar

Hueber Wörterbuch, 2012, Deutsch als Fremdsprache. Słownik niemiecko–polski, polsko–niemiecki dla uczących się języka niemieckiego, Ismaning, wyd. 3.
Google Scholar

Kempcke G., 2000, Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Berlin–New York.
Google Scholar

Langenscheidt, 2014, Praktisches Wörterbuch polnisch-deutsch deutsch-polnisch, München–Wien.
Google Scholar

Piprek J., Ippoldt J., 1980, Wielki słownik niemiecko-polski, Warszawa, t. 1 z suplementem, wyd. IV.
Google Scholar

PONS, 2007, Wielki słownik niemiecko-polski, Poznań.
Google Scholar

Rytel-Schwarz D., 2012, Taschenwörterbuch Polnisch, Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch, Hildesheim–Zürich–New York.
Google Scholar

Wahrig G. (red.), 1981, Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden, Wiesbaden–Stuttgart.
Google Scholar

Wiktorowicz J., Frączek A. (red.), Wielki słownik niemiecko-polski, Warszawa. DWDS, https://www.dwds.de/ [28.08.2019].
Google Scholar

Český národní korpus, https://www.korpus.cz/ [28.08.2019].
Google Scholar

Narodowy korpus języka polskiego, http://nkjp.pl/ [28.08.2019].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Burkhardt, H., & Jurasz, A. (2019). Frazy przyimkowe i ich opis leksykograficzny w słownikach niemieckich i niemiecko-polskich – spojrzenie glottodydaktyczne. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 359–372. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.24