Nauczanie polszczyzny jako języka obcego w historii języka polskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.02

Słowa kluczowe:

historia języka polskiego jako ojczystego i jako obcego, glottodydaktyka, wielojęzyczność, wielokulturowość

Abstrakt

Artykuł przedstawia syntetycznie historię języka polskiego jako obcego, dotychczas pomijaną w opracowaniach historycznojęzykowych. Autorka przeanalizowała wszystkie istniejące opracowania książkowe dotyczące historii języka polskiego, zwracając uwagę na wzmianki i omówienia podręczników, słowników oraz gramatyk języka polskiego przeznaczonych dla cudzoziemców. Podkreśla, że w dobie średniopolskiej takie opracowania pisali nie Polacy, lecz cudzoziemcy (Niemcy i Francuzi). W tekście znalazły się też informacje dotyczące ekspansji języka polskiego w XVII/XVIII wieku na ziemie wschodnie i północne Rzeczpospolitej Obojga Narodów, także poza jej granicami. Na końcu artykułu autorka przedstawia ogólną ideę przyszłej monografii poświęconej historii nauczani języka polskiego jako obcego.

Bibliografia

Bajerowa I., 1964, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Baudouin de Courtenay J., 1922, Zarys historii języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Borawski S., 2000, Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Brückner A., 1960, Dzieje języka polskiego, 4th edition, overview and introduction by Witold Taszycki, Wrocław–Kraków.
Google Scholar

Burzyńska A. B., 2002, Jakże rad bym się nauczył polskiej mowy… O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Wrocław.
Google Scholar

Czelakowska A., 2010, Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817–1939, Kraków.
Google Scholar

Dąbrowska A., 2012, Kto, gdzie, kiedy i dlaczego uczył (się) dawniej języka polskiego jako obcego?, in: A. Markowski, R. Pawelec (eds.), Oblicza polszczyzny, Warszawa, pp. 191–210.
Google Scholar

Dąbrowska A., 2018, Byli przed nami, uczyli przed nami. Nauczanie języka polskiego jako obcego (JPJO): spojrzenie diachroniczne, in: A. Achtelik, K. Graboń (eds.), W kręgu (glotto)dydaktyki, Katowice, pp. 15–43.
Google Scholar

Decyk-Zięba W., 2014, Z dziejów gramatyk, „Poradnik Językowy”, book 4, pp. 93–96.
Google Scholar

Glück H., 2002, Deutsch als Fremdsprache in Europa vom Mittelalter bis zur Barockzeit, Berlin.
Google Scholar

Harbig A. M., 2010, O konieczności badań nad historią nauczania języków obcych, „Neofilolog”, issue 34, pp. 67–78.
Google Scholar

Jefimow R., 1970, Z dziejów języka polskiego w Gdańsku. Stan wiedzy o polszczyźnie w XVII wieku, Gdańsk.
Google Scholar

Kalina A., 1883, Historya języka polskiego. Formy gramatyczne języka polskiego do końca XVIII wieku przez…, competition entry which won the award of the editorial board of Bibljoteka Warszawska, Lviv.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., 1974, Historia języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1965, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Kłoskowska A., 2005, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa.
Google Scholar

Łoś J., 1927, Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, Lviv.
Google Scholar

Mazur J., 1993, Geschichte der polnischen Sprache, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–New York–Paris–Vienna.
Google Scholar

Miodunka W., 2011, Między etniczno-genealogicznym a kulturowym rozumieniem narodu. O potrzebie historycznojęzykowych badań polszczyzny jako języka obcego i drugiego, „LingVaria” VI, issue 1, pp. 179–204.
Google Scholar

Miodunka W. T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.
Google Scholar

Pawlak M., 1972, Dzieje Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535–1771, Olsztyn.
Google Scholar

Plebański J. K., 1862, Grammatyka i grammatycy. Entry in Encyklopedia powszechna by S. Orgelbrand, Warszawa, vol. 9, pp. 437–560.
Google Scholar

Pniewski W., 1938, Język polski w dawnych szkołach gdańskich, Gdańsk.
Google Scholar

Rombowski A., 1960, Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku XVI – połowa wieku XVIII), Wrocław.
Google Scholar

Rospond S., 1973, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Skarżyński M., 2001, W kręgu gramatyk polskich XIX i XX wieku, Kraków.
Google Scholar

Słoński S., 1934, Historia języka polskiego w zarysie, Lviv–Warszawa.
Google Scholar

Tync S., 1952, Toruńska szkoła polska dla Niemców (1568–1793), „Przegląd Zachodni”, year VIII, vol. 3, pp. 433–474.
Google Scholar

Walczak B., 1995, Zarys dziejów języka polskiego, Poznań.
Google Scholar

Walczak B., 2015, Polszczyzna poza granicami kraju w historii języka polskiego, „Poradnik Językowy”, issue 8, pp. 132–142.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-19

Jak cytować

Dąbrowska, A. (2019). Nauczanie polszczyzny jako języka obcego w historii języka polskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 26, 26–48. https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.02