Komunikacyjny start. O zależności występowania form adresatywnych w podręcznikach do języka polskiego jako obcego od ich koncepcji metodycznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.15

Słowa kluczowe:

formy adresatywne, nauczanie języka polskiego jako obcego, podręczniki

Abstrakt

Artykuł omawia zależność występowania i zasobu form adresatywnych wprowadzanych w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego z poziomu A0–B1 od metodycznej koncepcji ich opracowania. Analizie poddano znajdujące się w ich materiale konteksty, w których występują nominalne i atrybutywne formy adresatywne w strukturach syntaktycznie niezintegrowanych ze zdaniem. Wypływa z niej wniosek, że obecność i wachlarz form adresatywnych w podręczniku uzależnione są od jego całościowego zamysłu i koncepcji metodycznej, a w szczególności od takich jej aspektów jak: typ zaprezentowanych w podręczniku sytuacji komunikacyjnych, stopień prezentowania języka poprzez dialogi, wybór stałych bohaterów, proporcje prezentowania języka mówionego, w tym potocznego, oraz pisanego, wraz ze stopniem skoncentrowania się na nich, a także moment, w którym w podręczniku wprowadza się wołacz jako przypadek.

Bibliografia

Blum-Kulka S., 2001, Pragmatyka dyskursu, w: T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa, s. 214–241.
Google Scholar

Burkat A., Jasińska A., 2017, Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta, Kraków.
Google Scholar

Burkat A., Jasińska A., Małolepsza M., Szymkiewicz A., 2017, Hurra!!! Po polsku 3. Podręcznik studenta, Kraków.
Google Scholar

Coste D., North B., Shells J., Trim J., 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, red. H. Komorowska, Warszawa. (ESOKJ)
Google Scholar

Dembińska K., Małyska A., 2017, Start 1. Survival Polish. Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A0, Warszawa.
Google Scholar

Dembińska K., Małyska A., 2013, Start 2. Beginner Polish. Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A1, Warszawa.
Google Scholar

Dembińska K., Małyska A., 2017, Start 3. Higher Beginner Polish, Podręcznik do nauki języka polskiego na poziomie A2, Warszawa.
Google Scholar

Gałat E., Sałęga-Bielowicz B., 2018, Język polski? Chcę i mogę! Część I, Kraków.
Google Scholar

Gałat E., Sałęga-Bielowicz B., 2019, Język polski? Chcę i mogę! Część II, Kraków.
Google Scholar

Gałczyńska A., 2017, „Wspólne miejsce nieszanowania drugiego człowieka…”. Formy adresatywne w Internecie, „Media i Społeczeństwo”, nr 7, s. 90–98.
Google Scholar

Huszcza R., 1980, O gramatyce grzeczności, „Pamiętnik Literacki” LXXI, z. 1, s. 175–186.
Google Scholar

Huszcza R., 1996, Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia, Warszawa.
Google Scholar

Iluk J., 2013, Nauczanie etykiety obcojęzycznej w ujęciu podstawy programowej z 2008 roku, „Języki Obce w Szkole” nr 2, s. 70–79.
Google Scholar

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2011, Programy języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Kołaczek E., 2019, Survival Polish Crash Course. Classroom edition, Kraków.
Google Scholar

Kostro M., Wróblewska-Pawlak K., 2013, Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, nr 6, s. 153–168.
Google Scholar

Krawczuk A., 2008, Nauczanie Ukraińców polskiej etykiety językowej (zwracanie się do adresata), w: W. T. Miodunka i A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków, s. 301–311.
Google Scholar

Łuczyński E., 2007, Wołacz we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” LXXXVII, z. 2, s. 149–156.
Google Scholar

Małolepsza M., Szymkiewicz A., 2006, Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta, Kraków.
Google Scholar

Marcjanik M., 2008, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
Google Scholar

Nowakowska M. M., 2008, Językowy savoir-vivre: nauczanie polskich form grzecznościowych na gruncie słowackim, w: W. T. Miodunka i A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków, s. 323–327.
Google Scholar

Piotrowska-Rola E., Porębska M., 2017, Polski jest cool. Seria do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Książka studenta, Lublin.
Google Scholar

Piotrowska-Rola E., Porębska M., 2019, Polski jest cool. Seria do nauki języka polskiego jako obcego. Książka studenta i ćwiczenia. Poziom A2/ część 1, Lublin.
Google Scholar

Priezel-Kania A., Bucko D., Majcher-Legawiec U., Sowa K., [2016], Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących, Kraków.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, Dz.U. 2016 poz. 405.
Google Scholar

Skura M., 2013, Błędy wynikające z interferencji kulturowej popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 20, s. 149–158.
Google Scholar

Sosnowski W., 2015, Formy adresatywne. Aspekt językowy i socjologiczny, w: D. Roszko i J. Satoła-Staśkowiak (red.), Semantyka a konfrontacja językowa 5, Warszawa, s. 319–332.
Google Scholar

Stempek I., Stelmach A., 2017, Polski krok po kroku. Poziom 2, Kraków.
Google Scholar

Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A., 2013, Polski krok po kroku. Poziom 1, Kraków.
Google Scholar

Szarkowska A., 2006, Formy adresatywne w przekładzie z języka angielskiego na polski, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią, Praktyką i Dydaktyką Przekładu”, nr 2, s. 211–221.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2006.017

Tomiczek E., 1983a, Polskie systemy adresatywne. Próba klasyfikacji, „Acta Universitatis Wratislaviensis, no 645, „Studia Linguistica” VIII, s. 63–75.
Google Scholar

Tomiczek E., 1983b, System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no 730, „Germanica Wratislaviensia” LVII, Wrocław.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

Badyda, E. (2022). Komunikacyjny start. O zależności występowania form adresatywnych w podręcznikach do języka polskiego jako obcego od ich koncepcji metodycznej. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 231–243. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.15