Considerations on the Equalization the Legal Position of Churches and Other Religious Organizations and Non-Confessional Organizations

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.05

Keywords:

equal rights, churches, religious organizations, non-confessional organizations

Abstract

This chapter is an attempt to answer the question about the existence of premises supporting the obligatory equalization of the legal position of churches and other religious organizations and nonreligious ideological organizations. For this purpose has analyzed the legal status of entities, the attitude of the European Union to the discrepancies occurring in this field and the functions that the entities fulfill towards their members. Context for considerations are bills created in the years 2013–2019, concerning the replacement of the Church Fund tax write-off for churches and other religious organizations, and granting to nonreligious ideological organizations the right to a permanent, institutional dialogue with the state.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abramowicz, Aneta Maria. 2015. „Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”. Studia z Prawa Wyznaniowego 18: 231–261.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/spw.5091

Borecki, Paweł. 2012. „Dylematy likwidacji Funduszu Kościelnego i komisji regulacyjnych”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 4: 125–144.
Google Scholar

Borecki, Paweł. Michał Pietrzak. 2003. „Glosa do wyroku TK z dnia 2 kwietnia 2003 r., K 13/02”. Przegląd Sejmowy 5: 96–113.
Google Scholar

Brzozowski, Wojciech. 2011. Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Gizbert‑Studnicki, Tomasz. Andrzej Grabowski. 1997. „Normy programowe w konstytucji”. W Charakter i struktura norm konstytucji. 95–113. Red. Janusz Trzciński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Inicjatywa Polska. 2019. „Projekt ustawy o świeckim państwie”. http://inicjatywa25.pl/petycja.html [dostęp: 7.01.2020].
Google Scholar

Komisja Administracji i Cyfryzacji. 2014. „Druk nr 2948. Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (druk nr 2482). http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/41B7ACA7544F7825C1257D9D004AE64A/%24File/2948.pdf [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Mezglewski, Artur. Henryk Misztal. Piotr Stanisz. 2011. Prawo wyznaniowe. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Ministerstwo Cyfryzacji. 2013. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw”. https://mc.bip.gov.pl/archiwum-bip-mac/prawo-i-prace-legislacyjne-archiwum/projekty-aktow-prawnych-archiwum/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gwarancjach-wolnosci-sumienia-i-wyznania.html [dostęp: 16.04.2020].
Google Scholar

Olszówka, Marcin. 2010. „Zawieranie umów i uchwalanie ustaw, o których mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. Przegląd Sejmowy 6: 53–54.
Google Scholar

Olszówka, Marcin. 2013. „Charakter prawny umowy, o której mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. W Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP). 289–309. Red. Piotr Stanisz, Marta Ordon. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Google Scholar

Pietrzak, Michał. 1997. „Stosunki państwo-kościół w nowej Konstytucji”. Państwo i Prawo 11–12: 173–184.
Google Scholar

Pietrzak, Michał. 2013. Prawo wyznaniowe, Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Przyborowska-Klimczak, Anna. 2000. „Klauzula o Kościołach w Traktacie Amsterdamskim z 1997 roku”. Prawo–Administracja–Kościół 2–3: 43–56.
Google Scholar

Racjonalista. 2020. „Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów do wyznaniowego odpisu podatkowego”. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7954 [dostęp: 18.04.2012].
Google Scholar

Sejm. 2015. „Wykaz nierozpatrzonych przez Sejm sprawozdań o projektach ustaw (stan na 2.11.2015)”. http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/0/12562E566E948344C1257988004BA5BD?Open [dostęp: 17.04.2020].
Google Scholar

Sobczyk, Paweł. 2013. Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Google Scholar

Twój Ruch. 2014. „Druk nr 2482. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/5391924C384BD110C1257CF3004324E2/%24File/2482.pdf [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

Uruszczak, Wacław. 2009. „Art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Problemy interpretacyjne”. W Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa prof. Michała Pietrzaka. 477–486. Red. Paweł Borecki, Andrzej Czohara, Tadeusz Jacek Zieliński. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Walencik, Dariusz. 2010. „Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. Państwo i Prawo 6: 42–54.
Google Scholar

Walencik, Dariusz. 2011. „Konsensualna regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej”. W Kościół a polityka. 97–112. Red. Marcin Worbs. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Witkowski, Zbigniew. 2000. „Opinia w sprawie zagadnień prawnych wynikających z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. Przegląd Legislacyjny 2(24): 97–107.
Google Scholar

Zieliński, Tadeusz Jacek. 2003. „Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi w trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP”. Państwo i Prawo 7: 48–54.
Google Scholar

Zieliński, Tadeusz Jacek. 2009. „Niekompetencja religijna władz publicznych jako aspekt zasady bezstronności z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP”. W Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej. 141–167. Red. Tadeusz Jacek Zieliński. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
Google Scholar

Zieliński, Tadeusz Jacek. 2017. „Asygnata podatkowa na związki wyznaniowe – uwagi o projekcie ustawy przygotowanym przez administrację rządową w 2013 r.” Przegląd Prawa Wyznaniowego 9: 95–112.
Google Scholar

Published

2020-09-10

How to Cite

Bernaciński, Łukasz. (2020). Considerations on the Equalization the Legal Position of Churches and Other Religious Organizations and Non-Confessional Organizations. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 92, 61–74. https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.05

Issue

Section

Articles