The President of the Republic of Poland as the guardian of the constitution

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.104.10

Keywords:

President, constitution, guardian of the constitution, observance of the constitution

Abstract

Pursuant to Art. 10 and 126 of the Constitution of the Republic of Poland, the President is not only the organ of the executive authority, but also the authority representing the state and the authority executing the so-called arbitration. Assigning the role of the guardian of the constitution to the President falls within his role as an arbiter. The idea of entrusting the president with the function of the organ protecting the constitution was repeated in the drafts of the constitution, which the National Assembly worked on in the years 1994–1997. The provision of the Constitution that the President shall ensure observance of the Constitution means that he is to be the guarantor of constitutional axiology, which may be expressed in the exercise of various powers. Finally, the President – as the guardian of the Constitution – is himself in a special way obliged to comply with its provisions. It is obvious that the President of the Republic of Poland, as the arbiter upholding the values and norms of the Constitution, cannot himself violate the fundamental law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borkowski, Tomasz. 1997. „System rządów w nowej Konstytucji”. Państwo i Prawo 11–12: 71–85.
Google Scholar

Chruściak, Ryszard. Red. 1997. Projekty konstytucji 1993–1997. Cz. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Czarny, Piotr. 1997. „Prezydent Rzeczypospolitej”. W Prawo konstytucyjne. 210–234. Red. Piotr Tuleja. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Górecki, Dariusz. 2019. „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”. W Polskie prawo konstytucyjne. 203–220. Red. Dariusz Górecki. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Granat, Mirosław. 2007. „Konstytucja RP na tle rozwoju i osiągnięć konstytucjonalizmu polskiego”. Przegląd Sejmowy 4: 11–33.
Google Scholar

Jamróz, Adam. 2013. „Status konstytucyjny Prezydenta RP w świetle funkcji określonych w art. 126 Konstytucji (propozycje wykładni)”. W Aktualne problemy reform konstytucyjnych. 77–104. Red. Stanisław Bożyk. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.
Google Scholar

Kallas, Mirosław. 1997. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
Google Scholar

Ludwikowski, Rett R. 2000. Prawo konstytucyjne porównawcze. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
Google Scholar

Masternak-Kubiak, Małgorzata. Jan Trzciński. 1997. „System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. – analiza kompetencji Sejmu”. Przegląd Sejmowy 5: 45–55.
Google Scholar

Mojak, Ryszard. 1997. „Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji”. Państwo i Prawo 11–12: 54–70.
Google Scholar

Mojak, Ryszard. 2003. „Zasada parlamentarnego systemu rządów”. W Polskie prawo konstytucyjne. 132–148. Red. Wiesław Skrzydło. Lublin: Morpol.
Google Scholar

Sarnecki, Paweł. 1995. „Władza wykonawcza w Małej Konstytucji”. Państwo i Prawo 4: 3–13.
Google Scholar

Sarnecki, Paweł. 1999. „Komentarz do art. 126”. W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 1. Red. Lech Garlicki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Sarnecki, Paweł. 2000. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Google Scholar

Skrzydło, Wiesław. 2002. Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. Kraków: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Skrzydło, Wiesław. Ryszard Mojak. 2001. „The Presidency in Poland”. W Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe. 291–302. Red. Kazimierz Działocha, Ryszard Mojak, Krzysztof Wójtowicz. Lublin: Morpol.
Google Scholar

Sokolewicz, Wojciech. 1993. „Rozdzielone, lecz czy równe? Legislatywa i egzekutywa w Małej Konstytucji 1992 roku”. Przegląd Sejmowy 1: 28–48.
Google Scholar

Szczucki, Krzysztof. 2016. „Komentarz do art. 186”. W Konstytucja RP. T. 2: Komentarz do art. 87–243. Red. Marek Safjan, Leszek Bosek. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Szczurowski, Bartosz, 2016. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Wawrzyniak, Jan. 1999. Zarys polskiego ustroju konstytucyjnego. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Google Scholar

Witkowski, Zbigniew. 2002. „Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej”. W Prawo konstytucyjne. 308–335. Red. Zbigniew Witkowski. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
Google Scholar

Wojtyczek, Krzysztof. 2002. „Prezydent Rzeczypospolitej”. W Prawo konstytucyjne RP. 288–306. Red. Paweł Sarnecki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Wróbel, Sylwester. Ryszard Glajcar. 2003. „Instytucja Prezydenta w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.” W Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice. 7–23. Red. Sylwester Wróbel. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej.
Google Scholar

Zięba-Załucka, Halina. 2005. „Instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. W System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 75–79. Red. Halina Zięba-Załucka. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 67 poz. 336 oraz Dz.U. z 1994 r. Nr 61 poz. 251).
Google Scholar

Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r., K 34/15, OTK-A 2015, nr 11, poz. 185.
Google Scholar

Wyrok SN z 7 kwietnia 1998 r., I PKN 90/98. http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20PKN%2090-98.pdf (dostęp: 26.07.2023).
Google Scholar

Published

2023-09-26

How to Cite

Rakowska, A. (2023). The President of the Republic of Poland as the guardian of the constitution. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 104, 141–151. https://doi.org/10.18778/0208-6069.104.10