https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/issue/feed Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 2023-07-10T13:35:06+02:00 Marcin Kotras marcin.kotras@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p>Profil czasopisma <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica</em>&nbsp; obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych. Jesteśmy otwarci na różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne. W czasopiśmie chcemy zamieszczać artykuły mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych. Czekamy na teksty odwołujące się do klasycznej i współczesnej refleksji socjologicznej, odnoszące się do wszystkich jej subdyscyplin. Zależy nam również na opracowaniach podejmujących problematykę łączącą socjologię z innymi dyscyplinami takimi jak: antropologia, etnografia, nauka o polityce, psychologia społeczna, psychosocjologia, demografia, nauka o zarządzaniu.</p> </div> https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18605 Sztuka ultrakonserwatywnego buntu. Analiza dyskursu 2023-07-10T13:35:06+02:00 Paweł Możdżyński p.mozdzynski@uw.edu.pl <p>Przedmiotem artykułu jest aspekt buntu w dyskursie ultrakonserwatywnym prowadzonym w polskim polu sztuk wizualnych. Korzystając ze zdobyczy socjologicznej analizy dyskursu, socjologii krytycznej i socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, autor analizuje dzieła sztuki, teksty pisane i inne wypowiedzi artystów wyznających ultrakonserwatywne wartości. Po rozdziale poświęconym przyjętej perspektywie teoretyczno-badawczej po kolei w tekście badane są główne wątki i aspekty tego nowo powstałego fenomenu kulturowego. Ostatni rozdział, zamykający tekst, jest poświęcony zagadnieniu „marszu przez instytucje” i walki o hegemonię kulturową w polskim polu sztuki.</p> 2023-08-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18606 Pomiędzy mitem i rzeczywistością – zróżnicowanie stanowisk na temat wolności i powinności artysty 2023-07-10T13:35:03+02:00 Emilia Zimnica-Kuzioła emilia.zimnica@uni.lodz.pl <p>Celem artykułu jest prezentacja zróżnicowanych stanowisk na temat wolności i powinności artysty. Autorkę interesują dyskursy na temat wolności artysty, współistniejące w obiegu publicznym. Formułują je sami artyści, krytycy, naukowcy, przedstawiciele mediów i Kościoła, a nawet prawnicy.</p> <p>Egzemplifikację omówionych w pierwszej części artykułu dyskursów dotyczących wolności artysty stanowi publiczna dyskusja na temat kontrowersyjnego spektaklu <em>Klątwa</em> (na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego), znajdującego się (od 2017 r.) w repertuarze stołecznego Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, zrealizowanego przez chorwackiego reżysera Olivera Frljicia.</p> 2023-08-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18607 Sztuka w COVIDZIE. Instytucje upowszechniające sztukę współczesną w czasie pandemii i ich publiczność 2023-07-10T13:33:13+02:00 Izabela Franckiewicz-Olczak iza.franckiewicz@uni.lodz.pl <p>Artykuł, bazując na badaniach jakościowych i danych dotyczących frekwencji, analizuje funkcjonowanie instytucji upowszechniających sztukę współczesną i zachowania ich odbiorców podczas pandemii COVID-19. Do interpretacji omawianych zjawisk zastosowana została koncepcja anomii Émile’a Durkheima i typów indywidualnego przystosowania Roberta K. Mertona.</p> 2023-08-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18608 Metawersum i jego potencjał twórczy dla sztuk wizualnych 2023-07-10T13:33:03+02:00 Agata Kępińska amkepinska@gmail.com Rafał Wiśniewski r.wisniewski@uksw.edu.pl <p>Narodowe Centrum Kultury prowadzi projekt badawczy typu foresight, dotyczący wpływu wschodzących technologii na sztukę. W artykule przedstawiono pierwsze wnioski z analizy możliwości stwarzanych przez rozwój wirtualnych przestrzeni, dostępnych dla artystów i publiczności – mających prowadzić do powstania Metawersum – oraz nowej formy własności, jaką jest NFT. Tekst poświęcony został potencjałowi nowych narzędzi i mediów, a więc pozytywnym aspektom styku najnowszych technologii i sztuki. W artykule można znaleźć definicję Metawersum, NFT oraz sztuki cyfrowej. Te elementy rzeczywistości społecznej (oraz technologicznej) okazują się nie tylko zazębiać, ale i dopełniać. Tekst odpowiada na pytanie, jaki potencjał dla artystów sztuk wizualnych niesie ze sobą kolejna faza transformacji cyfrowej.</p> 2023-08-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18611 Osamotnieni, wyizolowani, autowykluczeni? Z czego wynika nieobecność mężczyzn seniorów w instytucjach kultury? 2023-07-10T13:34:59+02:00 Krzysztof Stachura krzysztof.stachura@ug.edu.pl <p>Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań ograniczonej obecności mężczyzn seniorów w instytucjach kultury w Polsce. W tekście scharakteryzowane zostały kontekst podejmowania przez starszych mężczyzn instytucjonalnej aktywności kulturalnej oraz główne powody, dla których ich skala uczestnictwa w kulturze jest niska. Zasadniczymi czynnikami, które różnicują charakter partycypacji kulturalnej, jest płeć kulturowa oraz wynikające z niej wzorce zachowań i indywidualne strategie adaptacyjne. Wątki te analizowane są w kontekście barier i problemów, jakich doświadczają mężczyźni seniorzy, a także ryzyk związanych z wykluczeniem społecznym w obrębie tej grupy.</p> 2023-08-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/18613 Wspomnienie 2023-07-10T13:14:09+02:00 Krzysztof T. Konecki foliasociologica@gmail.com Waldemar Dymarczyk foliasociologica@gmail.com 2023-08-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2023