Dunin-Dudkowska, A. (2022) „Reportaż jako gatunek wypowiedzi w glottodydaktyce (na przykładzie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego)”, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, s. 115–131. doi: 10.18778/0860-6587.29.08.