Dunin-Dudkowska, A. (2022). Reportaż jako gatunek wypowiedzi w glottodydaktyce (na przykładzie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 29, 115–131. https://doi.org/10.18778/0860-6587.29.08